Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Съгласно член 30, параграф 1, буква c) от Закон № 248/2005 за режима на свободно движение на румънските граждани в чужбина ненавършило пълнолетие лице, което притежава собствен документ за пътуване, или, според случая, лична карта, опростена лична карта или електронна лична карта и което пътува в чужбина с единия родител, може да напусне територията на Румъния, без да се изисква декларация от страна на другия родител, при условие че придружаващият родител предостави доказателство, че детето му е било поверено съгласно окончателно и неотменимо съдебно решение или че упражнява самостоятелно родителските права съгласно окончателно и неотменимо съдебно решение (за производствата, образувани на и след 15 февруари 2013 г.).

Не е необходимо да се представя декларация от родител, чиито родителски права са отнети, или родител, който законно е обявен за изчезнал, ако придружаващият родител представи доказателство за този факт.

Също така, съгласно член 30, параграф 6, първо тире от Закон № 248/2005, когато детето напуска Румъния, не е необходима декларацията на другия родител, на двамата родители или, според случая, на родителя, на когото е поверено ненавършилото пълнолетие лице, на родителя, който упражнява самостоятелно родителските права, на преживелия родител или на законния представител, когато ненавършил пълнолетие румънски гражданин, който живее или пребивава в държавата по местоназначение, пътува придружен до там, при условията на Закон № 248/2005.

Дори при липса на съгласие от двамата родители, от другия родител, от преживелия родител или от законния представител граничната полиция позволява придружени ненавършили пълнолетие лица да напускат Румъния, ако придружаващото ги лице обоснове необходимостта от пътуване в чужбина с факта, че детето трябва да получи медицинско лечение, което е невъзможно в Румъния и без което животът или здравето на детето са сериозно застрашени. В този случай придружителят трябва да представи издадени или одобрени от румънските медицински органи документи, доказващи това, в които се посочват периодът и държавата/ите, в която/които следва да бъде предоставено медицинското лечение. По същия начин, дори ако само единият от родителите е дал съгласието си, граничната полиция позволява придружени ненавършили пълнолетие лица да напускат Румъния, ако придружаващият ги родител представи доказателство, че детето пътува във връзка с обучение или официални състезания, като представи подходящите документи, посочващи периода и държавата/ите, в която/които ще се проведе обучението или ще се състоят състезанията.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Съгласието на другия родител се изисква за преместване на детето в друга държава членка, когато двамата родители упражняват съвместно родителските права.

По този начин родителите упражняват родителските права съвместно и поравно, независимо дали ненавършилото пълнолетие лице е родено във или извън брака (член 503, параграф 1 от Гражданския кодекс).

Освен ако съдът не е решил друго, в случай на развод родителите упражняват съвместно родителските права. Ако са налице основателни причини, с оглед на висшия интерес на детето, съдът може да реши родителските права да се упражнява само от единия родител (член 397 и член 398, параграф 1 от Гражданския кодекс).

Съгласно член 30, параграф 1, буква b) от Закон № 248/2005, за да изведе румънско ненавършило пълнолетие лице извън страната, придружаващият родител трябва да представи на граничната полиция декларация за съгласието на другия родител да пътува в чужбина за срок, не по-дълъг от три години, считано от датата на изготвянето ѝ.

Декларацията трябва да бъде заверена от нотариус в Румъния, а в чужбина — от румънските дипломатически мисии или консулски служби. Ако пък е била представена на чуждестранни органи, декларацията трябва да отговаря на условията за свръхлегализация, предвидени в закона, или да е снабдена с апостил в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, приета в Хага на 5 октомври 1961 г., с изключение на декларации, произхождащи от държава, с която Румъния е сключила договори, конвенции или спогодби за правна помощ по граждански или семейни дела, които предвиждат освобождаване от свръхлегализация. Декларацията се издава на страните в два екземпляра, единият от които се съхранява от придружаващото лице, а вторият придружава паспорта на ненавършилия пълнолетие.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Когато между родителите има несъгласие по отношение на упражняването на права или изпълнението на родителски задължения, съдът по настойничеството, след като изслуша родителите и вземе предвид заключенията от доклада за психосоциалното разследване, взема решение в съответствие с висшия интерес на детето (член 486 от Гражданския кодекс). Следователно съгласието на другия родител по отношение на пътуването на дете в чужбина може да бъде заменено от съдебно решение.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

Ако целта на пътуването с детето в чужбина е да се промени мястото на пребиваване на детето, се изисква съгласието на другия родител, освен ако родителят, който желае да се премести, не упражнява самостоятелно родителските права.

Така в Гражданския кодекс се предвижда, че ако е засегнато упражняването на родителската власт или родителските права, промяната на мястото на пребиваване на детето заедно с родителя, с когото то живее, може да стане само с предварителното съгласие на другия родител. В случай на несъгласие между родителите решение взема съдът по настойничеството (член 497 от Гражданския кодекс).

В Закон № 248/2005 за режима на свободно движение на румънските граждани в чужбина не се прави разлика между временно и постоянно преместване в чужбина.

В съответствие с член 34 от Правителствено решение № 94/2006 за одобряване на правилата за прилагане на Закон № 248/2005 образецът на декларациите, необходими за заминаването на ненавършило пълнолетие лице от страната, се установява със заповед на главния инспектор на Главния инспекторат на Гранична полиция.

Текстът на Закон № 248/2005 може да бъде намерен тук.

Файлове по темата

Образец на декларация за съгласието на родителите за напускане на държавата от ненавършило пълнолетие лице, придружено от другия родител  PDF (100 Kb) ro

Образец на декларация за съгласието на родителите за напускане на държавата от ненавършило пълнолетие лице, придружено от друго пълнолетно физическо лице  PDF (194 Kb) ro

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.