Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Съгласно член 30 от Закон № 248/2005 за режима на свободно движение на румънските граждани в чужбина дете (малолетно или непълнолетно), което притежава собствен пътнически документ или лична карта и което пътува в чужбина заедно с единия родител, може да напусне територията на Румъния, без да се изисква декларация от страна на другия родител, при условие че придружаващият го родител предостави доказателство, че детето му е било поверено съгласно окончателно и неотменимо съдебно решение или че той или тя упражнява самостоятелно родителската отговорност съгласно окончателно и неотменимо съдебно решение (или съгласно окончателно съдебно решение — за производства, образувани от 15 февруари 2013 г. насам).

Не е необходимо да се представя декларация от родител, чиито родителски права са отнети или родител, който законно е обявен за изчезнал, ако придружаващият родител представи доказателство за този факт.

Дори при липса на съгласие от двамата родители, от другия родител, от преживелия родител или от процесуалния представител граничната полиция позволява придружени малолетни и непълнолетни деца да напускат Румъния, ако придружаващото ги лице обоснове необходимостта от пътуване в чужбина с факта, че детето трябва да получи медицинско лечение, което е недостъпно на територията на Румъния и при липсата на което животът или здравето на детето ще бъдат сериозно застрашени. В този случай придружителят трябва да покаже подкрепящи документи във връзка с това, които са издадени или признати от румънските здравни органи и в които се посочват срокът и държавата(ите), в която/които следва да бъде предоставено медицинското лечение. По същия начин дори ако само единият от родителите е дал съгласието си, граничната полиция позволява придружени малолетни и непълнолетни деца да напускат Румъния, ако придружаващият ги родител представи доказателство, че детето пътува във връзка с обучение или официални състезания, като представи подходящите документи, посочващи срока и държавата(ите), в които ще се проведе обучението или ще се състоят състезанията.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Съгласието на другия родител се изисква за прехвърляне на детето в друга държава членка, когато двамата родители упражняват съвместно родителската отговорност.

По този начин родителите упражняват родителската отговорност съвместно и по равно, независимо от това дали са били сключили брак при раждането на детето.

Освен ако съдът е решил друго, в случай на развод родителите упражняват съвместно родителската отговорност. Ако са налице основателни причини и предвид интереса на детето, съдът може да реши родителската отговорност да се упражнява само от единия родител.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Когато между родителите възникне разногласие по отношение на упражняването на техните права или изпълнението на техните родителски задължения, компетентният съд се произнася в интерес на детето, след като изслуша родителите и вземе под внимание доклад относно психологическите и социалните аспекти по случая. По този начин съгласието на другия родител по отношение на пътуването на дете в чужбина може да бъде заменено от съдебно решение.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

В Закон № 248/2005 за режима за свободно движение на румънските граждани в чужбина не се прави разграничение между временно и окончателно прехвърляне. Няма стандартен формуляр за съгласие от страна на родител за прехвърляне на малолетно или непълнолетно дете, придружавано от другия родител. Законът предвижда, че в декларацията трябва да се посочват съгласието на родителя за въпросното пътуване до държавата(ите) на местоназначение и периодът на пътуването.

Ако дете напусне територията на Румъния заедно с лице, различно от родителите му, трябва да се представи декларация и тя трябва да включва съгласието и на двамата родители за предприетото от детето пътуване в държавата(ите) на местоназначение, периода на пътуването, както и да съдържа подробности за придружаващото лице. Декларацията трябва да включва също както целта на пътуването, така и следвания маршрут до държавата на местоназначение, декларация относно това дали детето ще остане в държавата на местоназначение — като в този случай се посочва също така лицето, на което се поверява детето — и дали детето ще се върне заедно с придружаващо го лице, чиито данни също трябва да бъдат предоставени, ако това лице е различно от лицето, с което детето е напуснало Румъния. По-долу е предоставен стандартният формуляр на декларация за съгласие от страна на родител за напускане на държавата от малолетно или непълнолетно дете, придружавано от друг възрастен.

Горепосочените декларации трябва да бъдат изготвени в два екземпляра и да бъдат заверени от нотариус в Румъния или от дипломатическа мисия или консулска служба на Румъния в чужбина, или ако декларациите са изготвени пред чуждестранни органи, те трябва да отговарят на изискванията за легализация съгласно закона или да имат апостил, поставен в съответствие с Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Единият екземпляр на декларацията трябва да се носи от придружаващото лице, а вторият екземпляр се прикрепя към паспорта на малолетното или непълнолетното дете.

Свързани с темата файлове

Формуляр на декларация за съгласие на родител за напускане на страната от малолетно или непълнолетно дете, придружено от друг възрастен PDF (23 Kb) ro.

Последна актуализация: 03/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.