Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Podle belgických právních předpisů je právo změnit místo pobytu nezletilé osoby vázáno na rodičovskou odpovědnost. Změnit místo bydliště dítěte je tedy oprávněna pouze osoba (jsou tedy oprávněny pouze osoby), která má (které mají) ve vztahu k dítěti rodičovskou odpovědnost.

Bez ohledu na osobní stav rodičů a na to, zda žijí spolu, či nikoli, v zásadě platí, že rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně v zájmu dítěte (viz články 373 a 374 občanského zákoníku).

Nicméně v případě rozluky rodičů lze požádat soud o výjimku ze zásady společného výkonu rodičovské odpovědnosti. Výkon rodičovské odpovědnosti svěřený jednomu z rodičů na základě soudního rozhodnutí tedy bude považován za výlučný. V případě výlučného výkonu rodičovské odpovědnosti mohou být rodiči nesoucímu tuto odpovědnost svěřeny veškerá práva v rámci rodičovské odpovědnosti, včetně volby místa pobytu dítěte; dítě tedy může být přemístěno do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče. I v takových případech může být nicméně rodiči, jemuž nebyla svěřena rodičovská odpovědnost, přiznáno právo na osobní styk s dítětem. Soudce však může upravit výlučný výkon rodičovské odpovědnosti tak, že stanoví pro některá rozhodnutí týkající se dítěte výjimky, kdy je vyžadován souhlas druhého rodiče. Jedním z těchto rozhodnutí, která jsou přijímána společně v rámci výlučného výkonu rodičovské odpovědnosti jedním z rodičů, může být volba místa bydliště dítěte.

Kromě toho je třeba uvést, že v případě, že se na dítě vztahuje ochranné rozhodnutí, jež stanoví změnu podmínek výkonu rodičovské odpovědnosti, má takové rozhodnutí přednost. Může tak nastat možnost, kdy žádný z rodičů není oprávněn přemístit dítě do jiného státu.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud rodičovskou odpovědnost vykonávají společně oba rodiče, vyžaduje se pro změnu pobytu společného dítěte souhlas obou rodičů.

Pokud rodičovskou odpovědnost vykonává výlučně jeden z rodičů, avšak s výjimkou pro některá rozhodnutí, jako je volba bydliště dítěte, vyžaduje se souhlas druhého rodiče. Nicméně, ve vztahu ke třetím osobám jednajícím v dobré víře se uplatní domněnka rodičovského souhlasu.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud není mezi osobami, které vykonávají rodičovskou odpovědnost, dosaženo souhlasu ohledně místa bydliště jejich společného dítěte, o povolení přemístění dítěte do jiného státu rozhoduje místně příslušný soud.

Na příslušný soud se může a priori obrátit rodič vykonávající společnou rodičovskou odpovědnost, pokud očekává rozhodnutí, se kterým nesouhlasí. Rodič vykonávající společně rodičovskou odpovědnost může rovněž podat opravný prostředek a posteriori s cílem napadnout rozhodnutí již přijaté druhým rodičem.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Pokud je rodičovská odpovědnost svěřena jednomu z rodičů, může dítě do jiného státu za účelem prázdninového pobytu dočasně přemístit pouze rodič mající takovou odpovědnost.

Rodič, který vůči dítěti nevykonává rodičovskou odpovědnost, avšak má právo na osobní styk s dítětem, může toto dítě přemístit do zahraničí pouze s předběžným písemným souhlasem osoby, která vykonává rodičovskou odpovědnost, nebo s výslovným souhlasem příslušného soudu.

Pokud rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče společně a nebylo vydáno žádné rozhodnutí upravující otázku pobytu dítěte, právo na vycestování do zahraničí s dítětem mají oba rodiče. Místo bydliště dítěte nicméně nelze měnit.

Konečně, pokud bylo vydáno soudní rozhodnutí upravující podmínky pobytu dítěte, je každý z rodičů oprávněn vycestovat s dítětem pouze po dobu jeho pobytu, není-li to soudem výslovně zakázáno.

V těchto dvou posledně uvedených případech však může být vhodné, aby rodič, který cestuje s dítětem, měl u sebe povolení k vycestování opatřené podpisem druhého rodiče, s cílem předejít případným potížím.

Poslední aktualizace: 10/01/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.