Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Vykonávají-li rodičovskou péči oba rodiče společně a samostatně, předpokládá se, že společně rozhodují o přemístění dítěte do jiného státu.

Nežijí-li rodiče ve společné domácnosti, mohou se dohodnout na místu bydliště dítě, péči o dítě a styku s dítětem a obrátit se na soud příslušný pro místo současného pobytu dítěte, aby jejich dohodu schválil.

Nemohou-li rodiče dospět k dohodě, řeší spor okresní soud příslušný pro místo současného pobytu dítěte, který rozhodne o místu bydliště dítěte, výkonu práva péče o dítě a právu na styk s dítětem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Bez ohledu na skutečnost, zda rodiče vykonávají právo péče společně nebo zda soud schválil dohodu či vydal rozhodnutí, kterým přiznává výkon práv pouze jednomu z rodičů a stanoví místo bydliště dítěte u tohoto rodiče, je v případě přemístění dítěte z území Bulharska nezbytný také souhlas rodiče, který právo péče nevykonává, a tento souhlas je třeba udělit písemně s notářsky ověřeným podpisem rodiče (§ 76 bod 9 zákona o bulharských osobních dokladech (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)).

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud rodiče nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, řeší se spor podle § 127a zákona o rodině (Semeen kodeks), a jestliže nesouhlasí s místem bydliště dítěte, použije se postup podle § 127 odst. 2 nebo § 59 zákona o rodině.

Pokud soud nahradí souhlas rodiče s vydáním cestovního dokladu a s přemístěním dítěte do jiného státu (bez ohledu na dobu trvání cesty), vyžaduje se existence zvlášť chráněného zájmu dítěte, je-li přemístěno do jiného státu, což zase vyžaduje povolení tohoto přemístění po stanovenou dobu, do určeného státu nebo států v identifikovatelném rozmezí (např. členských států Evropské unie), nebo pro neomezený počet cest během stanoveného období, avšak rovněž do určených států.

V souladu se závaznými pokyny k výkladu práva uvedenými v interpretačním rozhodnutí č. 1/2016 ze dne 3. července 2017 ve věci výkladu č. 1 v seznamu pléna občanskoprávního kolegia Nejvyššího kasačního soudu pro rok 2016 nemůže soud nahradit s konečnou platností souhlas rodiče a povolit vycestování na neomezenou dobu a na blíže neurčené území.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Zákon o bulharských osobních dokladech vyžaduje souhlas rodiče, který dítě nedoprovází, s vycestováním udělený prostřednictvím prohlášení ve formě notářského zápisu, a to bez ohledu na konkrétní okolnosti přemístění dítěte do jiného státu.

Toto vycestování může být dočasné, načež se dítě vrátí do Bulharska, aniž by přemístilo své bydliště do jiného státu. Jestliže dítě cestuje do zahraničí za účelem výletu, prázdninového pobytu, návštěvy příbuzných, studia, kulturních nebo sportovních akcí, soutěží, zdravotní péče atd. a strany se nedohodnou, posoudí důvod žádosti soud. Není-li důvod se domnívat, že dítěti hrozí konkrétní a reálné riziko, stanoví soud parametry povolení. V případech dočasného přemístění dítěte do jiného státu je sotva pravděpodobné, že by právo dítěte vycestovat bylo v rozporu s právem rodiče na styk s dítětem, a i v případě, že by takový rozpor nastal, má se za to, že je-li vycestování v nejlepším zájmu dítěte, dotčený rodič takovéto dočasné omezení svých práv toleruje.

Účelem vycestování může být také přemístění bydliště dítěte do jiného státu. Při posuzování záležitostí týkajících se přemístění dítěte do jiného státu a vydání potřebných osobních dokladů by soud neměl připustit, aby jeho souhlas s vycestováním zahrnoval přemístění bydliště dítěte, není-li k žádosti o vydání povolení připojena žádost o přemístění bydliště dítěte. Rozhodnutí o místu bydliště dítěte zohledňuje nejlepší zájem dítěte, pokud jde o začlenění do rodiny a sociálního prostředí, a předpokládá dlouhodobou povahu usazení.

Poslední aktualizace: 22/07/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.