Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodič, do jehož výlučné péče bylo dítě svěřeno, může dítě zákonně přemístit do jiného členského státu i bez souhlasu druhého rodiče.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Bylo-li nezletilé dítě svěřeno do společné péče obou rodičů, je k přemístění dítěte do jiného členského státu nezbytný souhlas druhého rodiče. Přemístění dítěte bez tohoto souhlasu představuje podle kapitoly 154 trestního zákoníku trestný čin.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Bylo-li dítě svěřeno do společné péče obou rodičů, může být přemístěno do jiného státu bez souhlasu jednoho z rodičů na základě příslušného rozhodnutí rodinného soudu.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Nesouhlasí-li jeden z rodičů s dočasným nebo trvalým přemístěním, je nezbytné rozhodnutí soudu. Neexistuje žádný zvláštní dokument, který se používá k udělení souhlasu.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.