Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Česká republika
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud nemá rodič souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte, měl by mít souhlas soudu.

Nedohodnou-li se rodiče při výkonu rodičovské odpovědnosti v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne na návrh rodiče soud (§ 877 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Za významnou záležitost se považuje též přemístění dítěte do zahraničí.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud jde o dlouhodobé přemístění dítěte (nikoli např. dovolená), je vždy třeba souhlasu druhého rodiče, pokud nebyla jeho rodičovská odpovědnost omezena nebo jí nebyl zbaven. Souhlas rodiče je nezbytný v případech, kdy již bylo o úpravě rodičovské zodpovědnosti (péči o dítě) soudem rozhodnuto i v případech, kdy žádné rozhodnutí o péči o dítě neexistuje. Neexistuje rozdíl mezi rodiči-manžely a rodiči, kteří manželé nejsou.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud druhý rodič s přemístěním nesouhlasí, je třeba, aby jeho souhlas nahradil soud (§ 877 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ne, dočasné přemístění např. za účelem prázdninového pobytu dítěte s jedním z rodičů obvykle nelze považovat za významnou záležitost ve smyslu § 877 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.