V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Právo Anglie a Walesu obsahuje ustanovení o zákonném přemístění dítěte ze Spojeného království. Rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte je rozhodnutí soudu, kterým se určuje, s kým by dítě mělo žít nebo trávit čas. Ustanovení § 13 odst. 2 zákona o dětech z roku 1989 (Children Act 1989) umožňuje osobě, které bylo vydáno rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte (dříve známé jako rozhodnutí o bydlišti a rozhodnutí o styku), přemístit dítě ze Spojeného království na dobu kratší než jeden měsíc (například na dovolenou).

To je v souladu s § 1 odst. 4 zákona o únosech dětí z roku 1984 (Child Abduction Act 1984), podle něhož se osoba nedopustí trestného činu tím, že dítě přemístí nebo vyšle ze Spojeného království, jestliže se jedná o osobu, v jejíž prospěch bylo vydáno platné rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte, a jestliže se jedná o přemístění na dobu kratší než jeden měsíc.

Pokud neexistuje platné rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte, může rodič s výlučnou rodičovskou odpovědností přemístit dítě zákonně ze Spojeného království i bez souhlasu druhého rodiče. Druhý rodič, který nemá rodičovskou odpovědnost, však může zabránit přemístění dítěte z jurisdikce tím, že požádá soudy v Anglii a ve Walesu o vydání soudního zákazu. Může se rovněž obrátit na soudy se žádostí o vydání soudního rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti. „Rodičovská odpovědnost“ je definována v § 3 odst. 1 zákona o dětech z roku 1989.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Ustanovení § 13 zákona o dětech z roku 1989 vyžaduje, aby v případě platného rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte nemohl nikdo dotyčné dítě přemístit ze Spojeného království bez písemného souhlasu osoby, která má rodičovskou odpovědnost k dítěti, nebo povolení soudu.

V § 1 zákona o únosech dětí z roku 1984 se dále stanoví, že se rodič (a další určené osoby, k nimž patří osoba, která je opatrovníkem dítěte, osoba, v jejíž prospěch bylo vydáno platné rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte, nebo osoba, s níž dítě žije) dopustí trestného činu (únos dítěte), pokud bez náležitého souhlasu (čímž se rozumí souhlas matky a otce dítěte, pokud má rodičovskou odpovědnost, nebo souhlas jiných určených osob, které jsou uvedeny výše) přemístí nebo vyšle dítě ze Spojeného království.

Není-li k dispozici rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte, rodičovskou odpovědnost k dítěti však vykonává více než jedna osoba, nemůže osoba s rodičovskou odpovědností k dotyčnému dítěti dítě přemístit ze Spojeného království bez souhlasu ostatních nositelů rodičovské odpovědnosti nebo povolení soudu.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Rodič, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte a který si přeje přemístit dítě trvale ze Spojeného království, se může s dítětem zákonně přestěhovat bez zásahu soudu, pokud k tomu má písemný souhlas druhého rodiče s rodičovskou odpovědností nebo jiné osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost. Není-li souhlas udělen, je třeba podat soudu žádost o vydání povolení k trvalému přemístění dítěte z Anglie a Walesu (§ 13 odst. 1 zákona o dětech z roku 1989).

Pokud neexistuje rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte, musí osoba, která je nositelem rodičovské odpovědnosti k dítěti a která usiluje o trvalé odstranění dítěte ze Spojeného království, požádat soud o povolení, odmítne-li jiná osoba s rodičovskou odpovědností souhlas udělit.

V Anglii a Walesu bude prvořadým hlediskem a rozhodujícím faktorem v případech mezinárodního přemístění vždy blaho dítěte. Soudci soudů pro rodinné záležitosti vezmou v úvahu všechny informace, které mají v každém případě k dispozici, než dospějí k nezávislému rozhodnutí. V první řadě budou usilovat o to, aby byla vydána rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu dotčeného dítěte. Při rozhodování bude v těchto případech vždy prvořadým hlediskem blaho dítěte. Zákon o dětech z roku 1989 poskytuje zákonnou ochranu k zajištění blaha dětí v případech přemístění z Anglie a Walesu.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Odpověď na otázku č. 1 objasňuje ustanovení o zákonném přemístění dítěte ze Spojeného království na dobu kratší než jeden měsíc. Osoba, v jejíž prospěch bylo vydáno rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte, může toto dítě přemístit do ciziny na dobu kratší než jeden měsíc, a nepotřebuje proto souhlas druhého rodiče s cestou dítěte na dovolenou.

Poslední aktualizace: 10/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.