Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodiče mají obvykle společnou rodičovskou odpovědnost, což znamená, že oba rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně a jednomyslně s přihlédnutím k celkovému blahu dítěte. Důležitou zásadou je, že rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost stejně, tj. mají s ohledem na své děti stejná práva a povinnosti. Rodičovská odpovědnost zahrnuje právo rozhodnout o místě bydliště dítěte, včetně toho, zda může dítě vycestovat do zahraničí.

Mají-li tudíž rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, mají oba stejné právo rozhodnout o tom, zda dítě může být přemístěno do jiné země, či nikoli. Obecným pravidlem proto je, že bez souhlasu druhého rodiče nemůže být dítě přemístěno do zahraničí.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Mají-li rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, obecnou zásadou je to, že je vždy nutný souhlas druhého rodiče.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud rodiče při výkonu rodičovské odpovědnosti nedospějí k dohodě ohledně záležitosti, která je pro dítě významná (což může zahrnovat i přemístění dítěte do jiného státu, je-li to nutné), může soud udělit jednomu z rodičů právo rozhodnout v této věci.

Pokud tudíž jeden z rodičů nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je to nutné, může si druhý rodič vyžádat svolení soudu, který v daném případě vydá nezávislé rozhodnutí ohledně přemístění dítěte do jiného státu. Soud může rodiči, jemuž bylo uděleno právo rozhodnout v určité věci, uložit dodatečné povinnosti.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Mají-li rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, použijí se stejná pravidla bez ohledu na dobu trvání či důvod rozhodnutí o místě bydliště dítěte. Pokud není společná rodičovská odpovědnost ukončena nebo pokud soud například neudělí jednomu z rodičů právo rozhodnout o místě bydliště dítěte, mají oba rodiče i nadále stejné právo rozhodovat o dočasném nebo trvalém přemístění dítěte do jiného státu.

Poslední aktualizace: 22/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.