Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Opatrovníky dítěte a přijímání rozhodnutí týkajících se dítěte upravuje zákon o péči o dítě a právu na styk s dítětem (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Je-li dítě svěřeno do péče pouze jednoho z rodičů, rozhoduje tento rodič o záležitostech týkajících se dítěte, včetně místa, kde dítě žije, a může proto v zásadě přemístit dítě do jiného státu i bez souhlasu druhého rodiče.

Je-li dítě svěřeno do společné péče oběma rodičům, jsou oba společně odpovědní za povinnosti související s péčí o dítě a přijímají spolu rozhodnutí týkající se dítěte.

Bylo-li dítě svěřeno do společné péče rodičů, může soud rozhodnout o rozdělení povinností mezi rodiči. Jinými slovy, může vydat rozhodnutí, které rozhodovací pravomoc s ohledem na konkrétní povinnosti týkající se péče o dítě přiznává pouze jednomu rodiči. Soud může v rozhodnutí o péči o dítě nařídit, že o tom, kde dítě žije, může rozhodovat jeden z rodičů sám.

Pokud soud v rozhodnutí nařídil, že o tom, kde dítě žije, může rozhodovat pouze jeden opatrovník, může tento opatrovník přemístit dítě do jiného státu i bez souhlasu druhého rodiče.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud bylo dítě svěřeno do společné péče rodičů, nemůže v zásadě žádný z rodičů přemístit dítě to jiného státu bez souhlasu druhého rodiče.

Viz rovněž odpověď na předchozí otázku.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud jeden z rodičů nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, může být věc postoupena soudu, aby v této záležitosti rozhodl.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ve Finsku neexistují zvláštní pravidla týkající se dočasného přemístění, například o dovolené, a neexistují formuláře pro udělení souhlasu.

Rozhodnutí soudu týkající se práva na styk s dítětem může obsahovat ustanovení o tom, zda může rodič v době styku s dítětem vycestovat s dítětem do zahraničí.

Poslední aktualizace: 19/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.