Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud rodiče mají dítě ve společné péči (jsou nositeli společné rodičovské odpovědnosti), může každý z nich s výjimkou zvláštních okolností vycestovat s dítětem bez výslovného souhlasu druhého rodiče. Jestliže však jeden z rodičů výslovně odmítne souhlas udělit a není možné dospět k dohodě, je třeba podat soudu pro rodinné záležitosti návrh za účelem vyřešení sporu.

Pokud rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně, nemůže jeden z nich sám bez souhlasu druhého rodiče rozhodnout o tom, že se s dítětem trvale přestěhuje do cizí země.

Jestliže je nositel rodičovské odpovědnosti pouze jeden z rodičů, není souhlas druhého rodiče nutný, a to bez ohledu na to, zda se jedná o prázdninový pobyt, nebo o přestěhování do cizí země. Musí však druhého rodiče informovat podle ustanovení článku 373-2-1 občanského zákoníku (code civil), podle něhož musí být rodič, který rodičovskou odpovědnost nevykonává, informován o důležitých rozhodnutích ovlivňujících život dítěte.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Námitka proti vycestování z území (opposition à sortie de territoire) nebo zákaz vycestování z území (interdiction de sortie de territoire)

Nesouhlasí-li jeden z rodičů s tím, aby druhý rodič přemístil dítě do zahraničí, může – pokud rovněž vykonává rodičovskou odpovědnost – podat na prefektuře námitku proti vycestování z území, jež je platná po dobu 15 dnů, a/nebo se může u soudu pro rodinné záležitosti domáhat zákazu vycestování z území bez svolení obou rodičů (článek 373-2-6 občanského zákoníku), který je platný do doby, než dítě dosáhne plnoletosti, na dobu určitou nebo do vydání nového rozhodnutí. Uložení zákazu vycestování z území bez svolení obou rodičů brání tomu, aby dítě vycestovalo ze země. Rodiče mohou nicméně vyjádřit souhlas ad hoc, pokud jde o konkrétní případ vycestování dítěte, samotného nebo s jedním z rodičů, učiněním prohlášení u příslušníka donucovacích orgánů (police judiciaire) (obvykle pět dnů před vycestováním). Pokud jeden z rodičů odmítne toto prohlášení učinit, může se druhý rodič domáhat u soudu zrušení zákazu vycestování z území nebo udělení souhlasu ad hoc umožňujícího dítěti ze země vycestovat.

Přemístění za účelem změny bydliště:

I v případě neexistence námitky proti vycestování z území nebo zákazu vycestování z území je nutný souhlas druhého rodiče, je-li cílem přemístění dítěte do jiného státu změna jeho bydliště, ledaže rodič, který o přemístění usiluje, je nositelem výlučné rodičovské odpovědnosti. Jedině v tomto případě se mohou přemístit i bez souhlasu druhého rodiče, musí jej však informovat o této významné změně pro dítě.

Jestliže rodič nerespektuje neudělení souhlasu druhým rodičem, může tento požádat o navrácení dítěte na základě protiprávního přemístění podle Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Řízení musí být zahájeno ve státě, do něhož bylo dítě přemístěno, v případě potřeby s pomocí ústředních orgánů zřízených úmluvou.

Bez ohledu na povahu přemístění a s výjimkou zvláštních případů zákazu vycestování z území a námitky proti vycestování z území je třeba mít na paměti, že se od rodiče, který s dítětem opouští danou zemi, nevyžaduje, aby prokázal výslovný souhlas druhého rodiče, neboť ve vztahu ke třetím osobám se předpokládá, že tímto souhlasem disponuje.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud jeden z rodičů vykonávajících rodičovskou odpovědnost odmítne udělit souhlas s vycestováním, může rodič, který usiluje o přemístění dítěte, zahájit řízení u soudu pro rodinné záležitosti, jenž může vydat povolení umožňující dítěti zemi opustit. Totéž platí v případě, kdy bylo dítěti zakázáno vycestovat z území bez svolení obou rodičů.

Stejně tak v případě, kdy přemístění dítěte ve skutečnosti představuje změnu bydliště, musí rodič, který si přeje se s dítětem přestěhovat, v případě odmítnutí druhého rodiče vykonávajícího rodičovskou odpovědnost zahájit řízení u soudu pro rodinné záležitosti v místě bydliště dítěte ještě předtím, než dojde k přemístění.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Jak je uvedeno výše, je třeba rozlišovat mezi dočasným a trvalým přemístěním. Odkazuje se na výše uvedené body.

Poslední aktualizace: 08/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.