Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodič může v souladu se zákonem přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče v případě, že je rodič přemisťující dítě výlučným nositelem rodičovské zodpovědnosti, přičemž musí být vždy splněna podmínka, že se takovým přemístěním nenaruší právo dítěte na kontakt s druhým rodičem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

V případě, že jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti oba rodiče.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Je‑li přemístění dítěte nezbytné, avšak druhý rodič s takovým krokem nesouhlasí, přísluší soudu, aby danou situaci zvážil s ohledem na zájmy dítěte a rozhodl, zda se přemístění může uskutečnit, či nikoli.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Výše uvedená pravidla pro povinný souhlas druhého manžela, se uplatní bez ohledu na to, zda je přemístění do jiného státu dočasné za účelem trávení volného času, nebo trvalé.

Poslední aktualizace: 06/07/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.