Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

A) Obecně může rodič přemístit své dítě do jiného státu krátkodobě a bez úmyslu tam setrvat i bez souhlasu druhého rodiče. Může se jednat o tyto situace:

  • rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně,
  • jeden z rodičů vykonává rodičovskou odpovědnost na základě dohody mezi rodiči nebo soudního rozhodnutí, rodičovská odpovědnost druhého rodiče však nebyla soudem omezena ani odňata,
  • rodič přemístí dítě do jiného státu v rámci svého práva na styk s dítětem v době stanovené pro přímý kontakt s dítětem, vyjma případu, kdy je podle rozhodnutí soudu nebo opatrovnického úřadu nutný souhlas druhého rodiče.

B) Rodič může dítě přemístit do jiného státu i dlouhodobě nebo s úmyslem tam setrvat i bez souhlasu druhého rodiče, pokud soud rodičovskou odpovědnost druhého rodiče omezil nebo odňal.

C) V níže uvedených případech může rovněž opatrovník dítě zákonně přemístit do jiného státu bez souhlasu rodiče, pokud opatrovnický úřad neomezil jeho právo tak učinit:

  • krátkodobě a bez záměru tam setrvat, je-li dítě umístěno do pěstounské rodiny,
  • je-li dítě umístěno u třetí osoby, a rodičovská odpovědnost rodičů byla proto pozastavena.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

A) Pokud rodič přemístí dítě do jiného státu dlouhodobě nebo s úmyslem tam setrvat, je nutný souhlas druhého rodiče. Může se jednat o tyto situace:

  • rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně,
  • jeden z rodičů vykonává rodičovskou odpovědnost na základě dohody mezi rodiči nebo soudního rozhodnutí, rodičovská odpovědnost druhého rodiče však nebyla soudem omezena ani odňata.

B) Je-li dítě umístěno do pěstounské rodiny, může opatrovník dítě přemístit do jiného státu dlouhodobě nebo s úmyslem tam setrvat pouze se souhlasem rodiče.

Vycestování do jiného státu za účelem studia, práce či jiným podobným účelem lze považovat za dlouhodobé.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud druhý rodič neudělil souhlas s přemístěním dítěte do jiného státu, může rodič požádat o vydání rozhodnutí v této věci opatrovnický úřad. V těchto případech nahrazuje rozhodnutí opatrovnického úřadu, kterým se povoluje přemístění dítěte do jiného státu, souhlas druhého rodiče.

Rodič, který žádá o určení místa bydliště v jiném státě, musí ke své žádosti připojit listiny prokazující, že v tomto jiném státě je zajištěna výchova dítěte, jeho výživa, péče o dítě a jeho studium (tudíž zejména posouzení prostředí vydané cizím orgánem, potvrzení o školní docházce, potvrzení o příjmu rodiče, prohlášení o přijetí). Na žádost rodiče zajistí opatrovnický úřad získání posouzení prostředí. Pokud rodič dosud nezačal vykonávat práci v jiném státě, může opatrovnický úřad přijmout místo potvrzení o příjmu prohlášení rodiče o očekávaném příjmu.

Při řešení sporu opatrovnický úřad posoudí, zda je v případě neexistence mezinárodní smlouvy nebo vzájemnosti možný výkon rozhodnutí soudu nebo opatrovnického úřadu, které nařizuje zachování přímého kontaktu mezi dítětem a rodičem žijícím odděleně.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Jak je uvedeno v bodě 1, není-li vycestování do zahraničí dlouhodobé, může rodič dítě přemístit do jiného státu i bez souhlasu druhého rodiče. V těchto případech musí být k vycestování dítěte do zahraničí splněny obecné podmínky pro překročení hranic (dítě musí mít například platný cestovní doklad).

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.