Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud druhý rodič nevykonává rodičovskou odpovědnost (guardianship) a pokud nebyl vydán soudní zákaz přemístění dítěte bez souhlasu druhého rodiče.

Pokud před přemístěním dítěte/dětí z dané jurisdikce nebyla podána soudní žádost o výkon rodičovské odpovědnosti, svěření do péče nebo povolení styku s dítětem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud druhý rodič vykonává rodičovskou odpovědnost vůči dítěti

a/nebo

pokud přemístění dítěte ovlivňuje právo péče o dítě a/nebo právo styku s dítětem

a/nebo

pokud soudní příkaz výslovně stanovil, že před přemístěním dítěte do jiného státu je zapotřebí souhlas druhého rodiče nebo jiné jmenované strany.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Lze podat soudní žádost o povolení zákonného přemístění dítěte.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ano.

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.