Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodič může dítě přemístit do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo proti jeho vůli, pokud je nositelem výlučné rodičovské zodpovědnosti za dítě nebo pokud přemístění povolí soud.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Jsou-li oba rodiče nositeli rodičovské zodpovědnosti a mají dítě ve společné péči, vyžaduje se souhlas obou rodičů s přemístěním dítěte do jiného státu.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Jestliže druhý rodič s přemístěním dítěte nesouhlasí nebo proti němu vznese námitku, rodič, který chce dítě přemístit, musí požádat o svolení soud, kterým může být opatrovnický soud v místě bydliště nezletilého dítěte nebo soud, u kterého probíhá řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

V případě dočasného přemístění dítěte do zahraničí je nezbytné ověřit důvod přemístění. Pokud se jedná o krátkodobý prázdninový pobyt, lze mít za to, že věc spadá do běžného chodu záležitostí a není třeba získat souhlas obou rodičů.

Pokud k dočasnému přemístění existuje závažný důvod, například za účelem zdravotní péče, vyžaduje se souhlas obou rodičů, kteří jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti. V případě neshody rozhodne v dané záležitosti soud.

Poslední aktualizace: 29/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.