Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud soud rozhodne, že se místo bydliště dítěte nachází v jiném státě, nepotřebuje rodič, který přemisťuje dítě do tohoto státu za účelem trvalého pobytu, souhlas druhého rodiče.

Rodič může dítě zákonně přemístit do jiného státu za účelem trvalého pobytu bez souhlasu druhého rodiče, má-li rodič, který dítě přemisťuje, výlučné právo péče o dítě na základě dohody rodičů nebo soudního rozhodnutí.

Rodič může dítě zákonně přemístit do jiného státu za účelem trvalého pobytu bez souhlasu druhého rodiče, pokud bylo právo druhého rodiče na péči o dítě rozhodnutím rodinného soudu (bāriņtiesa) pozastaveno, nebo bylo soudním rozhodnutím odňato.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Rodič, jehož právo péče nebylo pozastaveno nebo odňato, může dítě zákonně přemístit do jiného státu za účelem trvalého pobytu se souhlasem druhého rodiče, který má právo péče (společné či výlučné).

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud druhý rodič s přemístěním dítěte nesouhlasí, může rodič, který chce dítě přemístit do jiného státu za účelem trvalého pobytu, podat soudu žádost o určení místa bydliště dítěte ve státě, do něhož hodlá dítě přemístit.

Pokud druhý rodič s přemístěním dítěte nesouhlasí, může rodič, který chce dítě přemístit do jiného státu za účelem trvalého pobytu, soud požádat, aby mu bylo dítě svěřeno do výlučné péče.

Pokud druhý rodič s přemístěním dítěte nesouhlasí, může rodič, který chce dítě přemístit do jiného státu za účelem trvalého pobytu, požádat rodinný soud, aby pozastavil právo druhého rodiče na péči o dítě (existují-li objektivní důvody), nebo může požádat soud, aby bylo druhému rodiči odňato právo péče o dítě (existují-li objektivní důvody).

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Pokud jde o trvalé přemístění, viz odpovědi na předchozí otázky.

V případě dočasného přemístění se souhlas druhého rodiče nevyžaduje.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.