Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Přemístění dítěte do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče je možné pouze dočasně (např. o dovolené). Změna státu bydliště vyžaduje souhlas druhého rodiče, nebo soudní rozhodnutí, které určuje místo bydliště dítěte v cizím státě.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud rodiče uzavřeli manželství a nejsou rozvedení, je bez ohledu na skutečnost, zda žijí společně nebo odděleně, nutný souhlas obou rodičů se změnou státu bydliště dítěte.

Pokud jsou rodiče rozvedení a dítě má bydliště u jednoho z nich, vyžaduje trvalé přemístění dítěte do cizího státu rovněž souhlas druhého rodiče, jelikož zřízení trvalého bydliště u jednoho z rodičů neuděluje tomuto rodiči vůči dítěti více práv, nerozhodl-li soud jinak.

Pokud rodiče neuzavřeli manželství a dítě nemá bydliště u žádného z nich, předpokládá se, že rodiče mají stejná práva a ke změně státu bydliště dítěte se vyžaduje souhlas obou rodičů.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Není-li možné získat souhlas druhého rodiče, musí rodič, který se přemisťuje do jiného státu, podat soudu žádost o určení místa bydliště dítěte a úpravu styku s dítětem. Bylo-li zřízeno bydliště, musí rodič požádat o změnu úpravy styku s dítětem.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Litevské právní předpisy nevyžadují dodatečný souhlas rodiče s dočasným přemístěním dítěte do jiného státu.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.