Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pro dočasné přemístění dítěte do jiného státu není souhlas druhého rodiče v zásadě nezbytný. V případě společné rodičovské zodpovědnosti může každý rodič cestovat s dítětem bez výslovného souhlasu druhého rodiče. Pokud jeden rodič ve výjimečných případech vykonává výlučnou rodičovskou zodpovědnost, není souhlas druhého rodiče (předpokládaný ani výslovný) zapotřebí.

Rodič, který nevykonává rodičovskou zodpovědnost, může během výkonu svého práva na styk s dítětem a na jeho ubytování dočasně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče. Krátkodobé dočasné přemístění (např. překročení hranice za účelem nákupů) nebo dočasné přemístění na delší dobu (např. během prázdnin) je přípustné bez souhlasu druhého rodiče, pokud k němu dochází v rámci uplatňování práva na styk s dítětem a na jeho ubytování.

Průkazy totožnosti či další doklady nezbytné v případě dočasného přemístění se liší v závislosti na požadavcích právních předpisů platných v cílové zemi.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

V případě společné rodičovské zodpovědnosti je pro trvalé přemístění dítěte nebo pro dočasné přemístění dítěte ze závažných důvodů (např. náročný lékařský zákrok) nezbytně nutný souhlas obou rodičů. Přemístění místa bydliště či pobytu do zahraničí se rovná trvalému přemístění, a lze jej tedy provést pouze na základě dohody obou rodičů. V případě výlučné rodičovské zodpovědnosti není souhlas druhého rodiče vyžadován. Na žádost druhého z rodičů však může být upraveno právo na styk s dítětem.

Pro účely dokazování je třeba souhlas obou rodičů vyjádřit písemnou formou. Tento dokument mohou vyhotovit sami rodiče. Na žádost přijímajícího státu se mohou rodiče obrátit na soud, aby jejich souhlas potvrdil.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud jeden z rodičů odmítne poskytnout svůj souhlas s přemístěním dítěte do jiného státu, rozhodne o této věci na návrh soudce pro rodinné záležitosti.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Jak je uvedeno výše v bodech 1 až 3, právní úprava se liší podle toho, zda jde o dočasné nebo trvalé přemístění dítěte.

U každého dočasného přemístění do zahraničí musí mít dítě, které není doprovázeno svými rodiči, povolení vycestovat z území (dokument, na základě kterého rodič uděluje svému nezletilému dítěti povolení vycestovat z území Lucemburska).

Formulář pro toto povolení si mohou rodiče vyzvednout na obecním úřadě. Za vydání tohoto formuláře obce zpravidla požadují uhrazení správního poplatku. Výši tohoto poplatku stanoví přímo úřad.

Přestože použití tohoto formuláře není povinné, mnohé zahraniční orgány jím podmiňují vstup dítěte na své území.

Je-li dítě doprovázeno pouze jedním z rodičů, může být užitečné mít s sebou povolení udělené druhým rodičem, neboť některé země jej vyžadují.

Odkazy

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.