Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Podmínky se různí v závislosti na situaci, nejčastějším případem však je, že souhlasu druhého rodiče není třeba, pokud je bydliště tohoto rodiče neznámé. Ustanovení § 56 odst. 5 občanského zákoníku stanoví, že soud může rodiče zbavit rodičovské zodpovědnosti, a proto v takovém případě rodič, jemuž je dítě svěřeno do péče, nemusí žádat o souhlas rodiče, který byl zbaven rodičovské zodpovědnosti.

Rodič by se však měl vždy ujistit, že může dítě přemístit do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče, a to tak, že požádá o souhlas příslušný soud, t.j. Soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné) (Civil Court (Family Section)).

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Přemístění dítěte rodičem v souladu s vnitrostátními právními předpisy vždy vyžaduje souhlas druhého rodiče, zejména pokud tento druhý rodič požívá práv, k jejichž porušení by došlo v případě přemístění dítěte. K takovým právům patří právo na styk s dítětem a právo podílet se na rozhodnutích týkajících se dítěte (sem spadá rozhodování o místě, prostředí a kultuře, v nichž bude probíhat jeho výchova). Rodič, který odmítne dát souhlas s přemístěním dítěte, tak může učinit z mnoha důvodů, například proto, že v případě přemístění dítěte by mu byl znemožněn styk s tímto dítětem.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Děti mohou být přemístěny do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče v případě, že k tomu vydal souhlas příslušný soud.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ano, tatáž pravidla se vztahují na dočasné přemístění. Souhlas rodiče může mít tuto formu:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti nezletilého) authorise that my son/daughter (nehodící se škrtněte) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (důvod opuštění ostrova) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(doba)(nehodící se škrtněte).

_________________________________

Podpis, jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti rodiče

Poslední aktualizace: 17/07/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.