Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodič může dítě zákonně přemístit do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče pouze tehdy, bylo-li mu dítě svěřeno do výlučné péče.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče je při přemístění dítěte do jiného státu nutný tehdy, mají-li rodiče dítě ve společné péči.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Je-li nutné přemístění dítěte do jiného státu, druhý rodič, který má právo společné péče o dítě, s tím však nesouhlasí, lze soud požádat o náhradní souhlas (článek 253A, sv. I nizozemského občanského zákoníku (Nederlands Burgerlijk Wetboek)).

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ano, v Nizozemsku platí pro dočasné i trvalé přemístění dítěte stejná pravidla. Pokud jde o příslušný formulář, klikněte zde: „toestemming om te reizen“ (v nizozemštině) PDF (288 Kb) nl. „souhlas s vycestováním nezletilých dětí do zahraničí“ (v angličtině) PDF (298 Kb) en

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.