V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Právo Severního Irska obsahuje ustanovení o zákonném přemístění dítěte ze Spojeného království. Ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky Severního Irska o dětech z roku 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995 umožňuje osobě s rozhodnutím o bydlišti dítěte (svěření péče) dotyčné dítě přemístit ze Spojeného království na dobu kratší než jeden měsíc.

To je v souladu s § 3 odst. 2A vyhlášky Severního Irska o únosech dětí z roku 1985 (Child Abduction (Northern Ireland) Order 1985), podle něhož se osoba nedopustí trestného činu tím, že dítě přemístí nebo vyšle ze Spojeného království, jestliže se jedná o osobu, v jejíž prospěch bylo vydáno platné rozhodnutí o bydlišti dítěte, a jestliže se jedná o přemístění na dobu kratší než jeden měsíc (za předpokladu, že neexistuje zákaz přemístění dítěte).

Pokud neexistuje platné rozhodnutí o bydlišti dítěte a matka nese výlučnou rodičovskou odpovědnost, může dítě zákonně přemístit ze Spojeného království bez souhlasu otce. Otec, který nemá rodičovskou odpovědnost, se však může snažit zabránit přemístění dítěte z jurisdikce tím, že požádá soudy v Severním Irsku o vydání soudního zákazu. Může se rovněž obrátit na soudy se žádostí o vydání soudního rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti („rodičovská odpovědnost“ je definována v § 6 odst. 1 vyhlášky Severního Irska o dětech z roku 1995) nebo rozhodnutí o bydlišti dítěte (pokud soud vydá rozhodnutí o bydlišti v jeho prospěch, musí rovněž vydat rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti).

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Ustanovení § 13 vyhlášky Severního Irska o dětech z roku 1995 vyžaduje, aby v případě platného rozhodnutí o bydlišti dítěte nemohl nikdo dotyčné dítě přemístit ze Spojeného království bez písemného souhlasu osoby, která má rodičovskou odpovědnost k dítěti, nebo povolení soudu.

V § 3 odst. 1 vyhlášky Severního Irska o únosech dětí z roku 1985 se dále stanoví, že se osoba, která je v kontaktu s dítětem, dopustí trestného činu (únos dítěte), pokud dítě bez náležitého souhlasu přemístí nebo vyšle mimo území Spojeného království.

Není-li k dispozici rozhodnutí o bydlišti dítěte, rodičovskou odpovědnost k dítěti však vykonává více než jedna osoba, nemůže osoba s rodičovskou odpovědností k dotyčnému dítěti dítě přemístit ze Spojeného království bez souhlasu ostatních nositelů rodičovské odpovědnosti nebo povolení soudu.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Rodič, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o bydlišti dítěte a který si přeje přemístit dítě trvale ze Spojeného království, se může s dítětem zákonně přestěhovat bez zásahu soudu, pokud k tomu má písemný souhlas druhého rodiče s rodičovskou odpovědností nebo jiné osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost. Není-li souhlas udělen, je třeba podat soudu žádost o vydání povolení k trvalému přemístění dítěte ze Severního Irska (§ 13 odst. 1 vyhlášky Severního Irska o dětech z roku 1995).

Ve Spojeném království bude prvořadým hlediskem a rozhodujícím faktorem v případech mezinárodního přemístění vždy blaho dítěte. Soudci soudů pro rodinné záležitosti vezmou v úvahu všechny informace, které mají v každém případě k dispozici, než dospějí k nezávislému rozhodnutí. V první řadě budou usilovat o to, aby byla vydána rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu dotčeného dítěte.

Pokud neexistuje platné rozhodnutí o bydlišti dítěte, měla by si osoba, která je nositelem rodičovské odpovědnosti k dítěti a která si přeje přemístit dítě trvale ze Spojeného království, vždy vyžádat souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte nebo povolení soudu. V opačném případě bude obviněna z únosu dítěte.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Odpověď na otázku č. 1 objasňuje ustanovení o zákonném přemístění dítěte ze Spojeného království na dobu kratší než jeden měsíc. Osoba, v jejíž prospěch bylo vydáno rozhodnutí o bydlišti dítěte, může toto dítě přemístit do ciziny na dobu kratší než jeden měsíc, a nepotřebuje proto souhlas druhého rodiče s cestou dítěte na dovolenou.

Poslední aktualizace: 10/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.