Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče společně. To vyplývá z ustanovení § 97 odst. 2 polského zákona o rodině a opatrovnictví (kodeks rodzinny i opiekuńczy), podle něhož rodiče rozhodují společně o podstatných záležitostech týkajících se dítěte, a nedospějí-li k dohodě, rozhoduje o těchto věcech opatrovnický soud (sąd opiekuńczy). Každý rodič rozhoduje nezávisle, aniž by se radil s druhým rodičem a vyžádal si jeho souhlas, pouze v méně důležitých záležitostech týkajících se dítěte. Podle polské judikatury se přemístění dítěte do zahraničí, a to trvale nebo dočasně, i o dovolené, považuje za podstatnou záležitost.

Podle § 97 odst. 2 zákona o rodině a opatrovnictví může rodič přemístit dítě do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče pouze tehdy, pokud:

a) druhý rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti ve vztahu k dítěti rozhodnutím polského soudu (§ 111 zákona o rodině a opatrovnictví);

b) výkon rodičovské odpovědnosti druhého rodiče byl pozastaven rozhodnutím polského soudu (§ 110 zákona o rodině a opatrovnictví);

c) druhý rodič má ve vztahu k dítěti omezenou rodičovskou odpovědnost, jelikož ohrožuje blaho dítěte (§ 109 zákona o rodině a opatrovnictví). Soud rozhodne o způsobu omezení rodičovské odpovědnosti uložením opatření, které nejlépe chrání blaho dítěte. Rodič, jehož rodičovská odpovědnost byla omezena, může být zbaven práva rozhodovat o podstatných záležitostech týkajících se dítěte nebo o některých těchto záležitostech. Byl-li druhý rodič na základě tohoto soudního rozhodnutí zbaven práva rozhodovat o obvyklém bydlišti dítěte, nemůže vznést námitku proti změně obvyklého bydliště dítěte v Polsku na obvyklé bydliště v cizině;

d) práva a povinnosti rodičů vůči dítěti se změnila na základě soudního rozhodnutí vydaného v řízení o rozvod manželství (§ 58 odst. 1 a 1a zákona o rodině a opatrovnictví), zrušení manželství (§ 51 odst. 1 a 1a ve spojení s § 21 zákona o rodině a opatrovnictví) a rozluce (§ 58 odst. 1 a 1a ve spojení s § 613 odst. 1 zákona o rodině a opatrovnictví). To se vztahuje i na rozhodnutí vydaná podle § 93 odst. 2 (v řízení o určení otcovství), § 106 (v řízení o změně soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti a způsobu jejího výkonu vydaném v řízení o rozvod manželství, rozluce nebo zrušení manželství) a § 107 odst. 1 a 2 zákona o rodině a opatrovnictví (v řízení o svěření výkonu rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů v případech, kdy rodiče spolu nežijí). V těchto případech může soud svěřit výkon rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů a omezit práva druhého rodiče na určité povinnosti a práva ve vztahu k dítěti. Jestliže rozvodový soud svěří výkon rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů a rodičovskou odpovědnost druhého rodiče omezí, ačkoli soudní rozhodnutí nezbavuje druhého rodiče rodičovské odpovědnosti vůči dítěti, může tento rodič vykonávat svá práva a povinnosti pouze tehdy, pokud mu to soud dovolí. Pokud soud nesvěří druhému rodiči právo rozhodovat o místě bydliště dítěte, rozhoduje o tomto bydlišti rodič, jemuž byl svěřen výkon rodičovské odpovědnosti, sám (viz však bod 2);

e) druhý rodič byl zbaven práva spolurozhodovat o změnách bydliště dítěte rozhodnutím cizího soudu, které bylo v Polsku uznáno jako platné.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče je nutný ve všech případech, které nejsou uvedeny v předchozím bodě, konkrétně v situacích, kdy má rodič plnou rodičovskou odpovědnost, nebo jeho rodičovská odpovědnost byla omezena, nebyl však zbaven práva rozhodovat o místě bydliště dítěte. Polská judikatura jde v tomto ohledu dokonce ještě dále. Jak Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy) objasnil ve svém rozhodnutí ze dne 10. listopadu 1971 ve věci III CZP 69/71, rodič, který má právo ubytovat dítě ve svém bydlišti, by měl mít právo spolurozhodovat o změnách obvyklého bydliště dítěte, pokud by tyto změny skutečně znemožnily kontakt tohoto rodiče s dítětem. Podle tohoto rozhodnutí může proto i v případě, že soud nesvěřil například v řízení o rozvod manželství druhému rodiči právo spolurozhodovat o obvyklém bydlišti dítěte, tento rodič požadovat návrat dítěte, pokud by nemohl uplatnit své právo na styk s dítětem.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

V těchto případech je nutno podat opatrovnickému soudu v Polsku žádost o náhradní souhlas s vycestováním dítěte do zahraničí.
Žádosti o tento souhlas mohou podat rodiče, kteří nebyli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo jejichž rodičovská odpovědnost nebyla pozastavena. Žádosti mohou podat žadatelé sami: v těchto případech polské právní předpisy nevyžadují, aby strany zastupoval u soudu advokát. Věcně příslušným soudem k posouzení těchto žádostí je okresní soud ((sąd rejonowy) (úsek pro rodinu a mládež) jako soud prvního stupně, zatímco místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má dítě bydliště nebo pobyt.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Jak bylo uvedeno výše, krátkodobé přemístění dítěte do zahraničí vyžaduje souhlas druhého rodiče.

Formuláře pro udělení souhlasu s přemístěním dítěte do zahraničí (trvale nebo dočasně) se v Polsku nepoužívají. Souhlas proto lze udělit v jakékoli formě. Zdá se však být vhodné získat písemný souhlas, který může sloužit jako důkaz v řízení o navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980. Při vypracovávání tohoto souhlasu může být užitečná pomoc polského advokáta, právního poradce nebo notáře.

Poslední aktualizace: 13/07/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.