Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Za řešení záležitostí zvláštního významu odpovídají oba rodiče (články 1901, 1902, 1911 a 1912 občanského zákoníku (Código Civil)).

V případě rozchodu rodičů (rozvod nebo rozluka) jsou oba i nadále zodpovědní za záležitosti zvláštního významu (čl. 1906 odst. 1 občanského zákoníku), ledaže soud v odůvodněném rozhodnutí rozhodne, že by odpovědnost měl vykonávat pouze jeden rodič, nebo pokud se má za to, že společný výkon odpovědnosti není v nejlepším zájmu dítěte (čl. 1906 odst. 2 občanského zákoníku).

„Záležitosti zvláštního významu“ nejsou konkrétně vymezeny. Odkazují na omezenou škálu aspektů v životě dítěte nebo na závažné a neobvyklé existenciální záležitosti týkající se hlavních práv dítěte.

Záležitost zvláštního významu představuje místo nebo volba místa, kde je soustředěn život dítěte, jinými slovy volba místa, kde bude dítě žít. Za toto rozhodnutí nesou odpovědnost oba rodiče; v případě neshody rodičů ohledně této záležitosti určí místo bydliště dítěte soud (čl. 1906 odst. 5 občanského zákoníku).

Jeden z rodičů proto může dítě zákonně přemístit do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče pouze tehdy, má-li výlučnou rodičovskou odpovědnost, nebo pokud bylo místo bydliště dítěte určeno či změněno soudem, který povolil přemístění do jiného státu.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas se vyžaduje vždy, vykonávají-li rodičovskou odpovědnost oba rodiče, což je v současnosti obecné pravidlo stanovené v čl. 1906 odst. 1 občanského zákoníku.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud jeden z rodičů s přemístěním dítěte do jiného státu nesouhlasí a rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče, může k tomuto přemístění dítěte do jiného státu dojít pouze na základě soudního rozhodnutí (čl. 1906 odst. 5 občanského zákoníku).

V tomto případě musí být řízení zahájeno u místně příslušného soudu nebo soudní sekce (Juízo) ve věcech týkajících se rodin a nezletilých (viz články 122 až 125 zákona č. 62/2013 o organizaci soudního systému (Lei da Organização do Sistema Judiciário)); řízení má formu stanovenou v pravidlech upravujících řízení v oblasti občanskoprávního opatrovnictví (Regime do Processo Tutelar Cível) schválených zákonem č. 141/2015 (viz jeho články 3, 9 a 67).

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

V právní teorii a judikatuře se dočasné přemístění o dovolené nebo v rámci rekreace nepovažuje za záležitost zvláštního významu, nevyžaduje-li přemístění změnu místa, ve kterém je soustředěn život dítěte. K výjimkám patří přemístění do zemí, v nichž probíhá ozbrojený konflikt, do zemí, které jsou obzvláště nebezpečné, nebo do zemí postižených pandemií, což tudíž znamená ohrožení zdraví a bezpečnosti dítěte.

Zdravotní péče se však považuje za záležitost zvláštního významu, která vyžaduje souhlas obou rodičů, a to v závislosti na konkrétní zdravotní péči a dopadech této péče na hlavní práva dítěte. To může zahrnovat zásadní léčebný úkon (chemoterapie, experimentální léčba) nebo nutnost doprovázet dítě, jelikož nerozumí jazyku, který používají zdravotničtí pracovníci, nebo v případě, že zdravotničtí pracovníci považují získání přesných informací o příznacích od dítěte za obtížné či nemožné, a je tudíž nezbytný překlad.

Vyžaduje-li zdravotní péče tohoto významu dočasné přemístění dítěte, pokud s léčením souhlasí oba rodiče, vztahuje se tato dohoda i na přemístění dítěte.

Formuláře

Cizinecká a pohraniční služba (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) má vzory formulářů pro přemístění nezletilých dětí.

Tyto formuláře jsou k dispozici na adrese: https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Platná právní úprava

Pravidla upravující řízení v oblasti občanskoprávního opatrovnictví

Občanský zákoník

Zákon o organizaci soudního systému

Poznámka:

Informace uvedené v tomto informačním přehledu nejsou pro kontaktní místa Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci, soudy ani jiné subjekty a úřady závazné. Přestože jsou zde uvedené informace pravidelně aktualizovány, je třeba vždy nahlédnout do platných právních předpisů a mít na paměti, že výklad judikatury se může průběžně měnit.

Poslední aktualizace: 08/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.