Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Podle čl. 30 odst. 1. písm. c) zákona č. 248/2005 o režimu volného pohybu rumunských občanů v zahraničí může (nezletilé) dítě, které je držitelem samostatného cestovního dokladu nebo případně průkazu totožnosti, zjednodušeného průkazu totožnosti nebo elektronického průkazu totožnosti a které cestuje do zahraničí společně s jedním z rodičů, opustit území Rumunska, aniž by se vyžadovalo prohlášení o souhlasu druhého rodiče, pokud rodič, který dítě doprovází, předloží doklad, že mu bylo dítě svěřeno do péče pravomocným a nezrušitelným soudním rozhodnutím nebo že je nositelem výlučné rodičovské odpovědnosti na základě pravomocného a nezrušitelného soudního rozhodnutí v případě řízení zahájených dne 15. února 2013 nebo později.

Není nutné předložit prohlášení o souhlasu rodiče, jenž byl rodičovských práv zbaven, nebo případně rodiče, který byl v souladu s právními předpisy úředně prohlášen za pohřešovaného, předloží-li rodič, který dítě doprovází, doklad prokazující tuto skutečnost.

Obdobně podle čl. 30 odst. 6 odrážky 1 zákona č. 248/2005 prohlášení druhého rodiče, obou rodičů nebo případně rodiče, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno, rodiče, který je nositelem výlučné rodičovské odpovědnosti, pozůstalého rodiče nebo jeho právního zástupce, kterým se vyjadřuje souhlas s odchodem dítěte z Rumunska, není nutné, pokud do země určení, kde má rumunské nezletilé dítě trvalý pobyt nebo bydliště, toto dítě cestuje s doprovodem v souladu s definicí uvedenou v zákoně č. 248/2005.

Pohraniční policie umožní nezletilým osobám s doprovodem opustit Rumunsko, pokud rodič, který dítě doprovází, odůvodní potřebu vycestování do zahraničí tím, že nezletilému dítěti má být poskytnuto lékařské ošetření, které není na území Rumunska dostupné a jehož neposkytnutí by vážně ohrozilo zdraví nebo život nezletilého dítěte, a předloží-li v tomto ohledu podpůrné doklady, jež vydaly nebo potvrdily rumunské zdravotnické orgány a v nichž se uvádí doba a stát nebo státy, ve kterých má být toto lékařské ošetření poskytnuto, a to i v případě, že souhlas neudělili oba rodiče, druhý rodič, pozůstalý rodič nebo právní zástupce. Pohraniční policie obdobně umožní nezletilým osobám s doprovodem opustit Rumunsko, pokud rodič, který dítě doprovází, předloží doklad, že nezletilé dítě cestuje za účelem studia nebo oficiálních soutěží a poskytne příslušné dokumenty udávající dobu a stát nebo státy, ve kterých se mají studium nebo soutěže uskutečnit, a to i v případě, že souhlas udělil pouze jeden z rodičů.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte do jiného členského státu se vyžaduje tehdy, vykonávají-li rodičovskou odpovědnost společně oba rodiče.

Rodiče dítěte vykonávají rodičovskou odpovědnost společně a stejně bez ohledu na to, zda se nezletilé dítě narodilo v rámci manželství nebo mimo ně (čl. 503 odst. 1 občanského zákoníku).

V případě rozvodu mají rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, nerozhodne-li soud jinak. Existují-li řádné důvody, může soud s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte rozhodnout, že by rodičovskou odpovědnost měl vykonávat pouze jeden z rodičů (čl. 397 a 398 odst. 1 občanského zákoníku).

V souladu s čl. 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 248/2005 musí doprovázející rodič za účelem vyvezení rumunského nezletilého dítěte ze země předložit orgánům pohraniční policie prohlášení o souhlasu druhého rodiče s tím, že nezletilé dítě může do zahraničí vycestovat na dobu nepřesahující tři roky ode dne, kdy bylo prohlášení vystaveno.

Toto prohlášení musí být ověřeno v Rumunsku veřejným notářem a v zahraničí rumunským diplomatickým zastoupením nebo konzulárními úřady. Případně pokud bylo prohlášení předloženo zahraničním orgánům, musí splňovat zákonem stanovené podmínky pro superlegalizaci nebo k němu musí být přiložena apostila v souladu s Úmluvou o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin přijatou v Haagu dne 5. října 1961 s výjimkou těch, které pocházejí ze státu, s nímž Rumunsko uzavřelo smlouvy, úmluvy nebo dohody týkající se právní pomoci v občanských a rodinných věcech, které stanoví výjimku ze superlegalizace. Prohlášení musí být stranám vydáno ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá doprovázející osoba a druhé se přiloží k pasu nezletilého dítěte.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Dojde-li mezi rodiči k neshodám ohledně výkonu jejich práv nebo plnění rodičovských povinností, rozhodne soud pro rodinné záležitosti v nejlepším zájmu dítěte poté, co rodiče vyslechl, přičemž vezme v potaz zprávu z psychologicko-sociálního vyšetření (článek 486 občanského zákoníku). Souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do zahraničí lze tedy nahradit rozhodnutím soudu.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Souhlas druhého rodiče je vyžadován, pokud je účelem cesty do zahraničí s dítětem změna místa pobytu dítěte, ledaže rodič, který se chce přestěhovat, je nositelem výlučné rodičovské odpovědnosti.

Občanský zákoník tedy stanoví, že pokud to má dopad na výkon rodičovské odpovědnosti nebo rodičovských práv, může změna bydliště dítěte společně s rodičem, s nímž žije, proběhnout pouze s předchozím souhlasem druhého rodiče. Pokud mezi rodiči nedojde k dohodě, spor rozhodne soud pro rodinné záležitosti (článek 497 občanského zákoníku).

Zákon č. 248/2005 o režimu volného pohybu rumunských občanů v zahraničí nerozlišuje mezi dočasným a trvalým přemístěním.

V souladu s článkem 34 nařízení vlády č. 94/2006, kterým se schvalují prováděcí pravidla k zákonu č. 248/2005, bude vzor prohlášení požadovaného pro vycestování nezletilého dítěte ze země určen ustanovením generálního inspektora Generálního inspektorátu pohraniční policie.

Znění zákona č. 248/2005 lze nalézt zde.

Související soubory

Vzorový formulář prohlášení k udělení souhlasu rodičů s tím, aby nezletilé dítě opustilo zemi v doprovodu druhého rodiče  PDF (100 Kb) ro

Vzorový formulář prohlášení k udělení souhlasu rodičů s tím, aby nezletilé dítě opustilo zemi v doprovodu jiné dospělé osoby  PDF (194 Kb) ro

Poslední aktualizace: 14/12/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.