Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Podle § 30 zákona č. 248/2005 o režimu volného pohybu rumunských občanů v zahraničí může (nezletilé) dítě, které je držitelem individuálního cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti a které cestuje do zahraničí společně s jedním z rodičů, opustit území Rumunska, aniž by se vyžadovalo prohlášení druhého rodiče, pokud rodič, který dítě doprovází, předloží doklad, že mu bylo dítě svěřeno do péče pravomocným a nezrušitelným soudním rozhodnutím (definitivă şi irevocabilă) nebo že vykonává rodičovskou odpovědnost sám podle pravomocného a nezrušitelného soudního rozhodnutí (nebo podle pravomocného soudního rozhodnutí v případě řízení zahájených dne 15. února 2013 nebo později).

Není nutné předložit prohlášení rodiče, jehož rodičovská práva byla ukončena, nebo rodiče, který byl v souladu s právními předpisy oficiálně prohlášen za pohřešovaného, předloží-li rodič, který dítě doprovází, doklad prokazující tuto skutečnost.

Pohraniční policie umožní nezletilým osobám s doprovodem opustit Rumunsko, pokud rodič, který dítě doprovází, odůvodní potřebu vycestování do zahraničí tím, že nezletilému dítěti má být poskytnuto lékařské ošetření, které není na území Rumunska dostupné a jehož neposkytnutí by vážně ohrozilo zdraví nebo život nezletilého dítěte, a předloží-li podpůrné doklady v tomto ohledu, jež vydaly nebo potvrdily rumunské zdravotnické orgány a v nichž se uvádí doba a stát nebo státy, ve kterých má být toto lékařské ošetření poskytnuto, a to i v případě, že souhlas neudělili oba rodiče, druhý rodič, žijící rodič nebo právní zástupce. Pohraniční policie obdobně umožní nezletilým osobám s doprovodem opustit Rumunsko, pokud rodič, který dítě doprovází, předloží doklad, že nezletilé dítě cestuje za účelem studia nebo oficiálních soutěží a poskytne příslušné dokumenty udávající dobu a stát nebo státy, ve kterých se mají studium nebo soutěže uskutečnit, a to i v případě, že souhlas udělil pouze jeden z rodičů.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte do jiného členského státu se vyžaduje tehdy, vykonávají-li rodičovskou odpovědnost společně oba rodiče.

Rodiče dítěte vykonávají rodičovskou odpovědnost společně a stejně bez ohledu na to, zda uzavřeli manželství.

V případě rozvodu mají rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, nerozhodne-li soud jinak. Existují-li řádné důvody, může soud s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte rozhodnout, že by rodičovskou odpovědnost měl vykonávat pouze jeden z rodičů.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Dojde-li mezi rodiči k neshodám ohledně výkonu jejich práv nebo plnění rodičovských povinností, rozhodne soud v nejlepším zájmu dítěte poté, co rodiče vyslechl, přičemž vezme v potaz psychologicko-sociální zprávu. Souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do zahraničí lze nahradit rozhodnutím soudu.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Zákon č. 248/2005 o režimu volného pohybu rumunských občanů v zahraničí nerozlišuje mezi dočasným a trvalým přemístěním. Neexistuje standardní formulář pro udělení souhlasu rodiče s přemístěním nezletilého dítěte v doprovodu druhého rodiče. Zákon stanoví, že v prohlášení musí být uveden souhlas rodiče s dotyčnou cestou do země nebo zemí určení a s dobou cesty.

Pokud dítě opustí území Rumunska společně s jinou osobou než se svými rodiči, je třeba předložit prohlášení, které obsahuje souhlas obou rodičů s cestou dítěte do země nebo zemí určení a s dobou cesty a rovněž údaje o osobě, která dítě doprovází. V prohlášení musí být uveden také účel cesty, trasa do země určení, údaj o tom, zda má nezletilé dítě zůstat v zemi určení, přičemž v tomto případě je uvedena i osoba, jíž má být nezletilé dítě svěřeno, a skutečnost, zda se má dítě vrátit společně s osobou, která je doprovází, a je-li tato osoba jiná, než osoba, s níž dítě opustilo Rumunsko, je nutno uvést rovněž údaje o této osobě. Níže je uveden standardní formulář pro vyslovení souhlasu rodičů s tím, aby nezletilé dítě opustilo zemi v doprovodu jiné dospělé osoby.

Výše uvedená prohlášení musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech a musí být ověřena v Rumunsku veřejným notářem a v zahraničí rumunským diplomatickým zastoupením nebo konzulárními úřady nebo v případě, byla-li tato prohlášení učiněna před cizími orgány, musejí splňovat požadavky na ověření podle právních předpisů nebo k nim musí být přiložena apostila v souladu s Haagskou úmluvou ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Jeden stejnopis prohlášení si ponechá osoba, která dítě doprovází, a druhý stejnopis je přiložen k cestovnímu dokladu nezletilé osoby.

Příslušné soubory

Formulář prohlášení k udělení souhlasu rodičů s tím, aby nezletilé dítě opustilo zemi v doprovodu jiné dospělé osoby PDF (23 Kb) ro

Poslední aktualizace: 03/07/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.