Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud jde pouze o krátkodobý pobyt například za účelem krátkodobého studia, návštěvy příbuzných, tábora nebo dovolené apod. Je důležité, aby dítě ani rodič neměli v úmyslu usadit se v jiném státě natrvalo.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Pokud by šlo o trvalé přemístění do zahraničí.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Je nutné se obrátit na opatrovnický soud (poručenský súd), který rozhodne o této důležité otázce rodičovské odpovědnosti. Soud může souhlasit s trvalým přemístěním dítěte do zahraničí.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Viz výše. Takovéto formuláře neexistují.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.