Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodič může dítě zákonně přemístit do jiné země i bez souhlasu druhého rodiče, pokud byl tento druhý rodič zbaven rodičovských práv nebo způsobilosti k právním úkonům. Jestliže byl jeden rodič zbaven rodičovských práv nebo způsobilosti k právním úkonům, vykonává rodičovská práva výlučně druhý rodič (článek 115 zákona o manželství a rodině (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte do jiné země se vyžaduje vždy s výjimkou případů, kdy rodičovská práva vykonává výlučně druhý rodič.

Podle zákona o manželství a rodině vykonávají rodičovská práva otec a matka společně (čl. 4 odst. 3).

Rodiče vykonávají rodičovská práva na základě společné dohody v souladu se zájmy dítěte (čl. 113 odst. 1 zákona o manželství a rodině). Výkon rodičovských práv zahrnuje i rozhodnutí o tom, ve které zemi bude mít dítě bydliště.

Pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti a dítě nebylo svěřeno do péče oběma rodičům, rozhodují oba na základě společné dohody a v souladu se zájmy dítěte (čl. 113 odst. 2 zákona o rodině a manželství) o záležitostech, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte; k těmto záležitostem patří i přemístění dítěte do jiné země.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Nedospějí-li rodiče k dohodě o výkonu rodičovských práv, je jim při dosahování dohody nápomocno Středisko sociální práce. Středisko sociální práce je rodičům nápomocno rovněž při dosahování dohody v případě, nemohou-li se dohodnout na otázkách, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte, pokud nežijí ve společné domácnosti a dítě nebylo svěřeno do péče oběma rodičům.

Jestliže rodiče nejsou ani s pomocí Střediska sociální práce schopni dohodnout se na záležitostech, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte, rozhodne o dotyčné záležitosti na žádost jednoho či obou rodičů soud v nesporném řízení. K návrhu musí být připojeno potvrzení příslušného Střediska sociální práce, v němž je uvedeno, že se rodiče pokusili dospět s jeho pomocí k dohodě o výkonu rodičovských práv. Před vydáním rozhodnutí si soud musí vyžádat stanovisko Střediska sociální práce ohledně zájmů dítěte. Soud vezme v úvahu rovněž názor dítěte, pokud jej vyjádří dítě samotné nebo osoba, které dítě důvěřuje a kterou si samo zvolilo, a pokud je dítě schopno porozumět jeho významu a důsledkům.

Výše uvedené informace jsou převzaty z článku 113 zákona o rodině a manželství.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Vyvstane-li v souvislosti s dočasným přemístěním dítěte otázka zásadního vlivu na vývoj dítěte, platí pro dočasné přemístění stejná pravidla jako v případě přemístění na delší dobu.

Poslední aktualizace: 05/03/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.