Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Mají-li rodiče výlučnou rodičovskou odpovědnost, tj. práva a povinnosti rodičů ve vztahu k nesamostatným dětem. V případě rozpadu vztahu je toto zcela nezávislé na právu péče o dítě a právu na styk s dítětem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Mají-li rodiče společnou rodičovskou odpovědnost bez ohledu na to, který rodič má právo styku s dítětem a který má právo péče o dítě.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Je-li nutný souhlas druhého rodiče, nepanuje však shoda a tento rodič odmítne souhlas udělit, musí přemístění schválit justiční orgán.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Pravidla pro dočasné přemístění nejsou stejná jako v případě trvalého přemístění. Pokud jde o přemístění dítěte za účelem běžné zdravotní péče, o dovolené apod., o tom rozhoduje rodič, se kterým je dítě v té době, bez ohledu na to, zda má právo péče o dítě nebo právo na styk s dítětem, přičemž je nutno dodržet dobu styku nebo návštěvy dítěte u každého z rodičů. Nositeli rodičovské odpovědnosti musí být schválena pouze důležitá rozhodnutí týkající se života dítěte, jako je například trvalé přemístění.

Poslední aktualizace: 04/04/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.