Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Mají-li rodiče výlučnou rodičovskou odpovědnost, tj. práva a povinnosti rodičů ve vztahu k nesamostatným dětem. V případě rozpadu vztahu je toto zcela nezávislé na právu péče o dítě a právu na styk s dítětem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Mají-li rodiče sdílenou rodičovskou odpovědnost bez ohledu na to, který rodič má právo styku s dítětem a který má právo péče o dítě.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Je-li nutný souhlas druhého rodiče, nepanuje však shoda a tento rodič odmítne souhlas udělit, musí přemístění schválit justiční orgán.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Pravidla pro dočasné přemístění nejsou stejná jako v případě trvalého přemístění. Pokud jde o přemístění dítěte za účelem běžné zdravotní péče, na dovolenou apod., o tom rozhoduje rodič, se kterým je dítě v té době, bez ohledu na to, zda má právo péče o dítě nebo právo na styk s dítětem, přičemž je nutno dodržet dobu styku nebo návštěvy dítěte u každého z rodičů. Nositeli rodičovské odpovědnosti musí být schválena pouze důležitá rozhodnutí týkající se života dítěte, jako je například trvalé přemístění.

Potvrzení o vzájemném souhlasu obou rodičů, že nezletilá osoba může opustit území státu, lze předložit na stanici civilní stráže (Puesto de la Guardia Civil) nebo na národní policejní stanici (Comisaría de Policía Nacional). Je nutné použít jeden z následujících formulářů:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf nebo https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.