Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Ifølge belgisk lovgivning tilhører retten til at ændre en mindreårigs bopæl indehaveren af forældremyndigheden. Derfor er det kun indehaveren eller indehaverne af forældremyndigheden over barnet, der har tilladelse til at ændre barnets bopæl.

I princippet, uanset forældrenes status og uanset om de bor sammen eller ej, har forældrene fælles forældremyndighed i barnets tarv (jf. artikel 373 og 374 i den civile lovbog).

Hvis forældrene beslutter at gå fra hinanden, er det muligt at søge om fritagelse for princippet om fælles udøvelse af forældremyndigheden. Forældremyndigheden overdrages til den ene af forældrene ved en retsafgørelse og vil derefter blive betragtet som en eneforældremyndighed. Hvis forældremyndigheden udelukkende udøves af den ene af forældrene, kan det betyde, at denne forælder får overdraget alle privilegier i forbindelse med forældremyndigheden, herunder valg af barnets bopæl. Derfor kan barnet flyttes til et andet land uden den anden forælders samtykke. I sådanne tilfælde skal den forælder, der ikke har forældremyndighed, ikke desto mindre tildeles samværsret. Retten kan indskrænke eneforældremyndigheden ved at indføre undtagelser, der kræver samtykke fra den anden forælder i forbindelse med visse beslutninger vedrørende barnet. Valget af barnets bopæl kan være en sådan beslutning, der skal træffes i fællesskab, hvis den ene forælder har eneforældremyndighed.

Det skal også bemærkes, at hvis barnet er omfattet af en beskyttelseskendelse, der indebærer ændring af vilkårene for udøvelse af forældremyndigheden, har denne kendelse forrang. I sådanne tilfælde må ingen af forældrene flytte barnet til udlandet.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, kræves der samtykke fra begge forældre for at ændre barnets bopæl.

Den ene forælder har eneforældremyndighed med undtagelse af visse beslutninger, f.eks. vedrørende barnets bopæl, kræves der samtykke fra den anden forælder. Men hvad angår tredjemand i god tro, formodes der at foreligge en gensidig aftale mellem forældrene.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis der ikke foreligger en aftale mellem indehaverne af forældremyndigheden om barnets bopæl, er det op til den geografisk kompetente domstol at give eller nægte tilladelse til, at barnet flyttes til et andet land.

Den kompetente domstol kan underrettes på forhånd af en forælder, der udøver fælles forældremyndighed, for at foregribe en afgørelse, som vedkommende er uenig i. En forælder, der udøver fælles forældremyndighed, kan også indgive en efterfølgende appel mod en beslutning, som den anden forælder allerede har truffet.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Hvis forældremyndigheden er tildelt den ene af forældrene, har kun denne forælder ret til at tage barnet med til et andet land på en tidsbegrænset ferie.

En forælder, der ikke har forældremyndigheden over barnet, men som har samværsret, må kun tage barnet med til udlandet med forudgående skriftligt samtykke fra den forælder, der har forældremyndigheden, eller en udtrykkelig tilladelse udstedt af den kompetente domstol.

Ved fælles forældremyndighed gælder det, at når der ikke er truffet nogen afgørelse om barnets bopæl, har begge forældre ret til at rejse til udlandet med barnet. Barnets bopæl kan dog ikke ændres.

Endelig gælder det, at når forholdene vedrørende barnets bopæl er genstand for en domstolskendelse, må hver forælder kun rejse med barnet i sine respektive samværsperioder, medmindre retten udtrykkeligt har forbudt dette.

I de to sidstnævnte tilfælde kan det være nødvendigt for den forælder, der rejser sammen med barnet, at indhente en tilladelse til at rejse, som er underskrevet af den anden forælder, for at undgå problemer.

Sidste opdatering: 10/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.