Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Når begge forældre deler forældremyndigheden, skal de træffe beslutningen om at tage deres barn med til et andet land i fællesskab.

Hvis forældrene ikke bor sammen, kan de indgå en aftale om, hvor barnet skal bo, om udøvelse af forældremyndigheden og om den personlige kontakt med barnet og bede retten på barnets bopæl om at stadfæste aftalen.

Hvis forældrene ikke kan blive enige, afgøres tvisten af kredsdomstolen (rayonen sad) på barnets bopæl, som træffer afgørelse om barnets bopæl, udøvelsen af forældremyndigheden og den personlige kontakt med barnet.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Uanset om forældrene har fælles forældremyndighed, og uanset om retten har godkendt en aftale, eller har truffet afgørelse om tildeling af forældremyndigheden til den ene af forældrene og fastsat barnets faste bopæl hos denne forælder, skal der, for at barnet kan få tilladelse til at forlade Bulgariens område, ligeledes indhentes skriftlig tilladelse fra den forælder, der ikke har forældremyndigheden, og dennes underskrift skal bekræftes af en notar (artikel 76, stk. 9, i lov om bulgarske identitetsdokumenter).

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

I tilfælde af uenighed mellem forældrene om barnets rejse til udlandet og barnets faste bopæl afgøres tvisten i henhold til henholdsvis artikel 127a i familieloven og artikel 127, stk. 2, eller artikel 59 i familieloven.

Når retten træder i stedet for forælderens samtykke til udstedelse af et pas og barnets rejse til udlandet (uanset opholdets varighed), gælder der en særlig beskyttelse af barnet tarv under dets ophold uden for Bulgarien. Tilladelsen kan således kun gives for en tidsbegrænset periode og for et eller flere lande inden for et afgrænset område (f.eks. Den Europæiske Unions medlemsstater) eller for et ubegrænset antal rejser inden for en bestemt periode, men ligeledes til bestemte lande.

I henhold til de bindende instrukser vedrørende fortolkningen af loven, jf. fortolkende beslutning nr. 1/2016 af 3. juli 2017 i fortolkningssag nr. 1 ifølge registret for 2016 for store afdeling i den øverste kassationsdomstols (varhoven kassatzionen sad) civile afdeling, kan en tilladelse ikke endeligt erstatte forælderens samtykke og ej heller være til rejser, der er ubegrænsede i tid og med hensyn til geografisk område.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

I loven om bulgarske identitetsdokumenter sondres der ikke mellem de forskellige situationer for barnets rejser til udlandet og kravet om samtykke fra den forælder, der ikke ledsager barnet på rejsen, hvor samtykket skal bekræftes af en notar.

Rejsen kan være kortvarig, hvor barnet ikke skifter bopæl til et sted uden for Bulgarien. Hvis parterne er uenige om en rejse, som barnet skal foretage til udlandet med henblik på en udflugt, ferie, besøg hos slægtninge, uddannelse, kultur- eller idrætsbegivenheder, konkurrencer, behandling osv., undersøger retten årsagen til anmodningen. Hvis der ikke foreligger oplysninger vedrørende en konkret og reel risiko, fastlægger retten betingelserne for tilladelsen. I forbindelse med barnets kortvarige rejser til udlandet er der kun minimal risiko for, at der opstår en konflikt mellem barnets ret til at rejse og forælderens ret til personlig kontakt, og selv om en sådan konflikt skulle opstå, må forælderen acceptere denne midlertidige begrænsning af sine rettigheder, hvis rejsen er i barnets interesse.

Formålet med rejsen kan også være, at barnet skal flytte til udlandet. Når retten behandler spørgsmålene vedrørende et barns rejse til udlandet og dermed udstedelse af de påkrævede identitetsdokumenter, må den ikke tillade, at barnets rejse indebærer, at barnet skifter bopæl, medmindre ansøgningen om tilladelse er ledsaget af en ansøgning om flytning af barnets bopæl. Fastlæggelsen af barnets bopæl er udtryk for den overordnede interesse i at integrere det i en familiemæssig og social sammenhæng og forudsætter, at barnet skal bo varigt på den pågældende bopæl.

Sidste opdatering: 22/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.