Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

En forælder med fuld forældremyndighed kan lovligt fjerne et barn til en anden stat uden den anden forælders samtykke.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Hvis forældrene deler forældremyndigheden over et mindreårigt barn, kræver det den anden forælders samtykke at fjerne et barn til en anden stat. Fjernelse uden samtykke udgør også en strafbar handling i henhold til straffelovens kapitel 154.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Et barn kan fjernes til en anden stat uden samtykke fra en af forældrene med fælles forældremyndighed i medfør af en relevant afgørelse fra familiedomstolen.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Hvis der ikke er givet samtykke til midlertidig eller permanent fjernelse, kræves der en dom. Hvis der er givet samtykke, findes der ikke noget bestemt dokument, der skal bruges til dette samtykke.

Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.