Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

En forælder, der ikke har den anden forælders samtykke til at flytte barnet, skal have rettens godkendelse.

Hvis forældrene i forbindelse med udøvelsen af forældreansvaret ikke når til enighed om et spørgsmål af betydning for barnet, navnlig i lyset af barnets tarv, træffer retten afgørelse på anmodning af den ene af forældrene (artikel 877 i lov nr. 89/2012, den civile lovbog, med ændringer). Flytning af et barn til et andet land betragtes også som et spørgsmål af betydning for barnet.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

En langvarig flytning af barnet (dvs. ikke i forbindelse med f.eks. ferie) kræver altid samtykke fra den anden forælder, medmindre den pågældende forælder har fået frataget forældreansvaret helt eller delvist. Forældrenes samtykke kræves, uanset om retten allerede har taget stilling til forældreansvaret (pasning af barnet), eller der endnu ikke er truffet beslutning om barnets pasning. Der skelnes ikke mellem gifte og ugifte forældre.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til flytningen, træder en domstolskendelse i stedet for dette samtykke (artikel 877 i lov nr. 89/2012, den civile lovbog, med ændringer).

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Nej, midlertidig flytning, f.eks. så barnet kan holde ferie med en af forældrene, betragtes generelt ikke som et spørgsmål af stor betydning, jf. artikel 877 i lov nr. 89/2012, den civile lovbog, med ændringer.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.