På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

I henhold til lovgivningen i England og Wales kan et barn lovligt fjernes fra Det Forenede Kongerige. En tilkendelse af bopælsretten er en retsafgørelse, hvori det fastlægges, hvem barnet bør bo hos eller tilbringe tid med. Artikel 13, stk. 2, i børneloven af 1989 (Children Act 1989) giver mulighed for, at en person, der har fået tilkendt bopælsretten (tidligere kendt som bopælsret og samkvemsret), må fjerne barnet fra Det Forenede Kongerige i en periode på under en måned (f.eks. i forbindelse med en ferie).

Dette er i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i loven om bortførelse af børn af 1984 (Child Abduction Act 1984), i henhold til hvilken en person ikke begår en strafbar handling ved at tage eller sende barnet ud af Det Forenede Kongerige, hvis denne person har fået tilkendt bopælsretten, og hvis denne fjernelse vedrører en periode på under en måned.

Hvis der ikke foreligger en gældende bopælsordning, kan en forælder med eneforældreansvar lovligt fjerne et barn fra Det Forenede Kongerige uden tilladelse fra den anden forælder. Den anden forælder, der ikke har forældreansvar, kan dog forhindre, at et barn fjernes fra jurisdiktionen ved at anmode domstolene i England og Wales om at afsige en kendelse om forbud mod visse handlinger. Denne kan også anmode domstolene om en retsafgørelse vedrørende forældreansvaret. Artikel 3, stk. 1, i Children Act 1989 indeholder en definition af "forældreansvar".

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

I henhold til artikel 13 i Children Act 1989 kan ingen i tilfælde af en gældende bopælsordning fjerne barnet fra Det Forenede Kongerige uden skriftligt samtykke fra enhver person, der har forældreansvar over for barnet, eller uden rettens tilladelse.

Endvidere bestemmes det i artikel 1 i Child Abduction Act 1984, at en forælder (og bestemte andre personer, herunder en værge for barnet, en person, der har fået tilkendt bopælsretten, eller en person, som barnet bor sammen med) begår en strafbar handling (bortførelse af et barn), hvis vedkommende tager eller sender et barn ud af Det Forenede Kongerige uden det pågældende samtykke (dvs. samtykke fra barnets mor og barnets far, hvis han har forældreansvar — eller samtykke fra andre personer som anført ovenfor).

Hvis der ikke findes en bopælsordning, men mere end én person har forældreansvar over for barnet, må ingen personer med forældreansvar over for barnet fjerne barnet fra Det Forenede Kongerige, medmindre der foreligger et samtykke fra de øvrige indehavere af forældreansvar eller tilladelse fra retten.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

En forælder, der har fået tilkendt bopælsretten, og som ønsker at fjerne barnet permanent fra Det Forenede Kongerige, kan på lovlig vis flytte med barnet uden rettens indblanding, hvis den pågældende forælder har indhentet skriftligt samtykke fra den anden forælder med forældreansvar eller enhver anden person, der er indehaver af forældreansvaret. Hvis dette samtykke afvises, skal der indgives en ansøgning til retten om tilladelse til permanent fjernelse af barnet fra England og Wales (artikel 13, stk. 1, i Children Act 1989).

Hvis der ikke findes en bopælsordning, skal en person, der har forældreansvar over for barnet, og som ønsker at fjerne barnet permanent fra Det Forenede Kongerige, søge om rettens tilladelse, hvis der ikke kunne indhentes samtykke fra den anden indehaver af forældreansvaret.

I England og Wales vil barnets tarv altid være den vigtigste og afgørende faktor ved internationale flytninger. Dommere ved familiedomstolene (Family Courts) vil i hvert enkelt tilfælde tage hensyn til alle de oplysninger, de råder over, før der afsiges en uafhængig dom. De skal først og fremmest træffe afgørelser, der er i barnets bedste interesse. Når der skal træffes afgørelse i sådanne sager, vil barnets tarv altid være det vigtigste hensyn, retten skal tage. Children Act 1989 sikrer lovbestemt beskyttelse af børns tarv i tilfælde af flytninger fra England og Wales.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Svaret på spørgsmål 1 ovenfor indeholder bestemmelser om lovlig fjernelse af et barn fra Det Forenede Kongerige i en periode på under en måned. En person, som har fået tilkendt bopælsretten, kan tage barnet med til udlandet i mindre end en måned og har derfor ikke brug for den anden forælders samtykke til at tage barnet med på ferie.

Sidste opdatering: 10/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.