Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

En forælder kan lovligt fjerne et barn til et andet land uden den anden forælders samtykke, hvis den pågældende forælder alene har forældremyndigheden, og dette ikke krænker barnets ret til at have kontakt med den anden forælder.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Hvis begge forældre har fælles forældremyndighed.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis fjernelsen af barnet er nødvendig, men den anden forælder ikke giver sit samtykke hertil, skal en domstol vurdere situationen med udgangspunkt i barnets tarv og afgøre, om fjernelsen bør finde sted.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Ovennævnte regler om samtykke fra den anden ægtefælle gælder, uanset om fjernelsen til et andet land er midlertidig med henblik på ferie eller permanent.

Sidste opdatering: 06/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.