Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

I tilfælde hvor den anden forælder ikke er indehaver af forældremyndigheden, og der ikke foreligger en retsafgørelse, der er til hinder for, at barnet flyttes uden den anden forælders samtykke.

I tilfælde hvor der ikke for retten er fremsat nogen begæring om forældremyndighed, anbringelse eller samværsret, forinden barnet flyttes fra landet.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

I tilfælde hvor den anden forælder er indehaver af forældremyndigheden

og/eller

flytning af barnet påvirker anbringelsen af barnet og/eller samværet med det

og/eller

i tilfælde hvor det i en retsafgørelse udtrykkeligt er fastsat, at den anden forælders, eller en hvilken som helst anden navngiven persons, samtykke er påkrævet, før barnet flyttes til en anden stat.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Man kan fremsætte en begæring for retten om tilladelse til at flytte barnet.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Ja.

Sidste opdatering: 16/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.