Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

En forælder kan flytte barnet til en anden stat uden den anden forælders samtykke eller imod den anden forælders ønske, hvis den forælder, der flytter barnet, er ihændehaver af forældremyndigheden alene, eller den kompetente retsinstans har godkendt en sådan flytning.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Hvis begge forældre har del i forældremyndigheden over barnet og sammen varetager barnets tarv, er flytningen af barnet til en anden stat betinget af begge forældres samtykke.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis den ene forælder ikke giver det fornødne samtykke til flytningen af barnet eller modsætter sig flytningen, skal den forælder, der ønsker at flytte barnet, anmode den kompetente retslige myndighed om tilladelse hertil. Det kan være den ret, der fører værgemålstilsyn med barnets bopæl, eller den ret, ved hvilken der verserer en sag om forældreansvar.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Drejer det sig om midlertidig flytning af barnet til udlandet, skal årsagerne til en sådan flytning undersøges. Hvis der bare er tale om en kort ferie, kan det betragtes som en dagligdags sag, der kan afgøres uden tilladelse fra begge forældre.

Hvis der er væsentligere årsager til den midlertidige flytning, f.eks. lægehjælp til barnet, kræves der tilladelse fra begge forældre med forældreansvar. I tilfælde af uenighed skal sagen afgøres af retten.

Sidste opdatering: 21/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.