Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Hvis en domstol har fastslået, at barnets bopæl er i en anden stat, behøver den forælder, der flytter barnet med henblik på fast bopæl i den pågældende stat, ikke at få den anden forælders samtykke.

En forælder kan lovligt flytte et barn med henblik på at tage fast bopæl i en anden stat uden samtykke fra den anden forælder, når den forælder, der flytter barnet, har eneforældremyndighed over barnet i henhold til en aftale mellem forældrene eller en dom.

En forælder kan lovligt flytte et barn med henblik på at tage fast bopæl i en anden stat uden samtykke fra den anden forælder, når den anden forælders forældremyndighed er blevet suspenderet ved en afgørelse truffet af familiedomstolen (bāriņtiesa) eller ophævet ved dom.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

En forælder, hvis forældremyndighed ikke er blevet suspenderet eller ophævet, kan på lovlig vis flytte et barn med henblik på at tage fast ophold i en anden stat med samtykke fra den anden forælder, der har forældremyndigheden (fælles eller alene).

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet flytter, kan den forælder, der ønsker at flytte barnet med henblik på at tage fast bopæl i en anden stat, rette henvendelse til en domstol med henblik på at få fastslået, at barnets bopæl er i den stat, hvortil denne forælder ønsker at flytte barnet.

Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet flytter, kan den forælder, der ønsker at flytte barnet med henblik på at tage fast bopæl i en anden stat, rette henvendelse til en domstol med henblik på at få fastslået, at han eller hun alene har forældremyndigheden over barnet.

Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet flyttes, kan den forælder, der ønsker at flytte barnet med henblik på at tage fast bopæl i en anden stat, rette henvendelse til familiedomstolen med en anmodning om at suspendere den anden forælders forældremyndighed (hvis der foreligger objektive grunde hertil) eller rette henvendelse til en domstol med en anmodning om at fratage den anden forælder forældremyndigheden (hvis der foreligger objektive grunde hertil).

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Vedrørende permanent flytning henvises der til svarene på de foregående spørgsmål.

I forbindelse med midlertidig flytning er der ikke behov for den anden forælders samtykke.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.