Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Omstændighederne varierer alt efter situationen, men normalt skal der ikke indhentes samtykke fra den anden forælder, hvis dennes bopæl er ukendt. I medfør af artikel 56(5) i Civil Code kan retten ophæve en forælders ret til forældremyndighed. Den forælder, der har forældremyndighed over barnet, behøver således ikke samtykke fra den forælder, hvis forældremyndighed er blevet ophævet.

Forælderen skal dog altid sikre, at den pågældende har ret til at flytte et barn til et andet land uden den anden forælders samtykke, ved at anmode om tilladelse fra den kompetente ret, dvs. Civil Court, afdelingen for familieanliggender.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Ønsker en forælder at flytte et barn i overensstemmelse med national lovgivning, skal den anden forælder altid give sit samtykke, navnlig hvis denne har en rettighed, som vil blive krænket, hvis barnet flyttes. Sådanne rettigheder omfatter retten til samvær og til at deltage i beslutninger vedrørende barnets liv (hvilket omfatter beslutninger om det sted, det miljø og den kultur, barnet skal vokse op i). I denne situation kan den forælder, som ikke giver sit samtykke, modsætte sig flytningen af flere grunde, f.eks. fordi en sådan flytning vil berøve den pågældende sin samværsret.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Børn kan flyttes til et andet land uden den anden forælders samtykke, hvis dette tillades af den kompetente ret.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? Hvis der findes formularer til afgivelse af samtykke, bedes de vedlagt.

Ja, der gælder samme regler for en midlertidig flytning. Nedenfor ses et eksempel på en forælders samtykke:

Undertegnede, som er forælder til __________________________________________(fornavn, efternavn, fødselsdato og cpr-nummer) giver hermed mit samtykke til, at min søn/datter (streg over) forlader Malta, fordi _________________ _______________________________________ (grund til at forlade Malta), og at varigheden af denne flytning ikke fastlægges/er _______________(tidsrum)(det relevante vælges).

_________________________________

Underskrift efterfulgt af den pågældende forælders fornavn, efternavn og cpr-nummer

Sidste opdatering: 17/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.