Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

En forælder kan kun lovligt flytte barnet til en anden stat uden den anden forælders samtykke, hvis forælderen har eneforældremyndighed over barnet.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Den anden forælders samtykke er nødvendigt, hvis barnet skal flyttes til en anden stat, når forældrene har fælles forældremyndighed over barnet.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis det er nødvendigt at flytte barnet til en anden stat, men den anden forælder med fælles forældremyndighed over barnet ikke giver sit samtykke, kan sagen indbringes for retten med henblik på at indhente alternativt samtykke (artikel 253A, Bog I, i den nederlandske civile lovbog (Nederlands Burgerlijk Wetboek)).

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Ja, i Nederlandene gælder de samme regler for midlertidig flytning og permanent flytning af et barn. Klik her for at se den relevante formular: "Toestemming om te reizen" (på nederlandsk) PDF (288 Kb) nl. "Consent letter for minors travelling abroad" (på engelsk) PDF (298 Kb) en

Sidste opdatering: 17/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.