Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Begge forældre er ansvarlige for at tage stilling til spørgsmål af særlig betydning (artikel 1901, 1902, 1911 og 1912 i den civile lovbog).

Hvis forældrene bliver skilt (skilsmisse eller bosondring), er de begge fortsat ansvarlige for spørgsmål af særlig betydning (artikel 1906, stk. 1, i den civile lovbog), medmindre retten i henhold til en begrundet afgørelse beslutter, at ansvaret bør udøves af den ene af forældrene, eller når fælles forældremyndighed ikke anses for at være i barnets tarv (artikel 1906, stk. 2, i den civile lovbog).

Der findes ingen specifik definition af "spørgsmål af særlig betydning". De vedrører et begrænset antal aspekter af et barns liv eller alvorlige og ualmindelige eksistentielle spørgsmål vedrørende barnets grundlæggende rettigheder.

Placeringen og valget af, hvor et barns liv skal være centreret, med andre ord valg af barnets bopæl, er et spørgsmål af særlig betydning. Begge forældre er ansvarlige for denne beslutning; i tilfælde af uenighed afgøres barnets bopæl af domstolene (artikel 1906, stk. 5, i den civile lovbog).

Derfor kan en forælder lovligt flytte et barn til en anden medlemsstat uden den anden forælders samtykke, hvis han eller hun har eneforældremyndighed, eller barnets bopæl er fastslået eller ændret af en domstol, som har givet tilladelse til flytning til en anden stat.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Samtykke er nødvendigt, når forældrene har fælles forældremyndighed, og dette er den almindelige regel i henhold til artikel 1906, stk. 1, i den civile lovbog.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis den ene forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet flyttes til et andet land, og forældrene har fælles forældremyndighed, kan flytningen af et barn til en anden stat kun ske ved en retsafgørelse (artikel 1906, stk. 5, i den civile lovbog).

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

I juraen og retspraksis har man ikke betragtet midlertidig flytning i forbindelse med ferier som et spørgsmål af særlig betydning, hvis flytningen ikke medfører ændring af det sted, hvor barnets liv er centreret. Undtagelser fra dette gælder flytning til lande i væbnede konflikter, lande, der er særligt usikre, eller lande, der er ramt af pandemier, så barnets sikkerhed og sundhed bringes i fare.

Midlertidig flytning med henblik på behandling bør dog betragtes som et spørgsmål af særlig betydning, som kræver samtykke fra begge forældre, afhængigt af den specifikke behandling og følgerne af en sådan behandling for barnets grundlæggende rettigheder. Den kan bestå af omfattende medicinsk behandling (kemoterapi, eksperimentelle behandlinger) eller et behov for at ledsage barnet, fordi det ikke forstår sproget, som det lægefaglige personale taler, eller at det lægefaglige personale finder det svært eller umuligt at få præcise oplysninger fra barnet om symptomer og derfor har behov for tolkning.

Formularer

Udlændinge- og grænsepolitiet (SEF) har blanketter vedrørende flytning af mindreårige. Læs mere om kravene på følgende links:

https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Blanket (flytning af en portugisisk mindreårig):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Blanket (flytning af en udenlandsk mindreårig):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Sidste opdatering: 24/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.