Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

I henhold til artikel 30 i lov nr. 248/2005 om ordningen for rumænske statsborgeres frie bevægelighed i udlandet kan et mindreårigt barn, som har et personligt rejsedokument eller identitetskort, og som rejser til udlandet sammen med en af forældrene, forlade Rumænien uden en erklæring fra den anden forælder, forudsat at den ledsagende forælder fremlægger bevis for, at barnet er blevet overdraget til ham eller hende i henhold til en endelig og uigenkaldelig dom (definitivă şi irevocabilă), eller at han eller hun udøver forældremyndigheden i henhold til en endelig og uigenkaldelig dom (eller i henhold til en endelig dom i sager indledt efter den 15. februar 2013).

Det er ikke nødvendigt at fremlægge en erklæring fra en forælder, hvis forældremyndighed er blevet ophævet, eller en forælder, som en domstol har erklæret savnet i henhold til gældende lovgivning, hvis den ledsagende forælder fremlægger bevis herfor.

Grænsepolitiet tillader, at ledsagede mindreårige kan forlade Rumænien, hvis den ledsagende forælder begrunder nødvendigheden af at rejse til udlandet med, at den mindreårige skal modtage lægebehandling, som ikke er tilgængelig i Rumænien, og som, hvis den ikke gives, kan bringe den mindreåriges liv eller helbred i alvorlig fare, hvis han eller hun fremlægger dokumentation herfor, som er udstedt eller påtegnet af de rumænske sundhedsmyndigheder med angivelse af tidsrummet og den/de stat(er), hvor den medicinske behandling skal finde sted, også selv om den anden forælder, den overlevende forælder eller værgen ikke har givet sit samtykke. På samme måde tillader grænsepolitiet, at ledsagede mindreårige kan forlade Rumænien, hvis den ledsagende forælder fremlægger bevis for, at det mindreårige barn rejser til udlandet med henblik på at studere eller deltage i officielle konkurrencer, i form af relevant dokumentation med angivelse af tidsrummet og de(n) stat(er), hvor studierne skal gennemføres eller konkurrencerne afholdes, selv om kun den ene forælder har givet samtykke hertil.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Den anden forælders samtykke er påkrævet for at flytte et barn til en anden medlemsstat, når forældrene har fælles forældremyndighed.

Dermed udøver forældrene forældremyndigheden i fællesskab og ligeligt, uanset om forældrene var gift ved barnets fødsel.

I tilfælde af skilsmisse har forældrene fælles forældremyndighed, medmindre andet bestemmes af retten. Hvis der foreligger gode grunde og under hensyntagen til barnets tarv, kan retten beslutte, at de ene af forældrene skal have eneforældremyndighed.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Når der opstår misforståelser mellem forældrene i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder og opfyldelsen af deres forpligtelser som forældre, træffer en tilsynsførende domstol afgørelser, der tjener barnets tarv, efter at have hørt forældrene og på baggrund af en psykosocial rapport. Den anden forælders samtykke til, at et barn rejser til udlandet, kan således erstattes af en retsafgørelse.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

I lov nr. 248/2005 om ordningen for rumænske statsborgeres frie bevægelighed i udlandet sondres der ikke mellem midlertidig og permanent flytning. Der findes ingen standardformular for forældrenes samtykke til flytning af et mindreårigt barn, der ledsages af den anden forælder. Loven kræver, at erklæringen skal indeholde forælderens samtykke til rejsen til bestemmelsesstaten/-staterne samt tidsrummet for rejsen.

Hvis et barn forlader rumænsk område sammen med en anden person end sine forældre, skal der udarbejdes en erklæring, som skal indeholde begge forældres samtykke til barnets rejse til de(t) pågældende bestemmelsesland(e), tidsrummet for rejsen samt nærmere oplysninger om ledsageren. Erklæringen skal ud over formålet med rejsen indeholde rejseruten til bestemmelseslandet, en erklæring om, hvorvidt det mindreårige barn skal forblive i bestemmelseslandet, i så fald med angivelse af den person, som det mindreårige barn skal overdrages til, og hvorvidt barnet skal vende tilbage sammen med en ledsager, som erklæringen ligeledes skal indeholde oplysninger om, hvis den pågældende er en anden person end den, som barnet forlod Rumænien sammen med. Standardformularen til samtykkeerklæringen fra forældre til et mindreårigt barn, der forlader landet ledsaget af en anden voksen, findes nedenfor.

Ovennævnte erklæringer skal udfærdiges i to eksemplarer og skal bekræftes i Rumænien af en notar og i udlandet af Rumæniens diplomatiske eller konsulære repræsentationer. Hvis sådanne erklæringer er udarbejdet af udenlandske myndigheder, skal de opfylde kravene til legalisering i henhold til lovgivningen eller have en apostillepåtegning i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om ophævelse af krav om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter. En original udgave af erklæringen opbevares af ledsageren, mens den anden original vedhæftes den mindreåriges pas.

Relevante filer

Formular til erklæring om forældrenes samtykke til, at et mindreårigt barn forlader landet ledsaget af en anden voksen. PDF (23 Kb) ro

Sidste opdatering: 03/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.