Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

I henhold til artikel 30, stk. 1, litra c), i lov nr. 248/2005 om ordningen for rumænske statsborgeres frie bevægelighed i udlandet kan et mindreårigt barn, som har et personligt rejsedokument eller et almindeligt eller elektronisk identitetskort, og som rejser til udlandet sammen med en af forældrene, forlade Rumænien uden en erklæring fra den anden forælder, forudsat at den ledsagende forælder fremlægger bevis for, at barnet er blevet overdraget til ham eller hende i henhold til en endelig og uigenkaldelig dom (definitivă şi irevocabilă), eller at han eller hun udøver forældremyndigheden alene i henhold til en endelig og uigenkaldelig dom (eller i henhold til en endelig dom i sager indledt efter den 15. februar 2013).

Det er ikke nødvendigt at fremlægge en erklæring fra en forælder, hvis forældremyndighed er blevet ophævet, eller en forælder, som en domstol har erklæret savnet i henhold til gældende lovgivning, hvis den ledsagende forælder fremlægger bevis herfor.

I henhold til artikel 30, stk. 6, nr. 1, i lov nr. 248/2005 er erklæringen fra den anden forælder, erklæringen fra begge forældre eller i givet fald den forælder, der har forældremyndigheden over den mindreårige, den forælder, der har forældremyndigheden alene, den efterlevende forælder eller dennes retlige repræsentant, for så vidt angår deres samtykke til en rejse til udlandet, ikke påkrævet, når den rumænske mindreårige statsborger, der har bopæl eller ophold i bestemmelseslandet, rejser til dette land med ledsager på de betingelser, der er fastsat ved lov nr. 248/2005.

Grænsepolitiet giver den ledsagede mindreårige tilladelse til at forlade Rumænien, når den ledsagende person begrunder behovet for at rejse til udlandet med den omstændighed, at den mindreårige vil kunne modtage lægebehandling, som ikke er mulig på rumænsk område, og uden hvilken vedkommendes liv eller helbred ville blive bragt alvorligt i fare. Med henblik herpå skal den ledsagende person fremlægge dokumentation, der er udstedt eller påtegnet af de rumænske sundhedsmyndigheder, med angivelse af den periode, hvor lægebehandlingen finder sted, og den eller de stater, hvor behandlingen finder sted, også uden samtykke fra begge forældre, den anden forælder, den efterlevende forælder eller værgen. På samme måde tillader grænsepolitiet, at ledsagede mindreårige kan forlade Rumænien, hvis den ledsagende forælder fremlægger bevis for, at det mindreårige barn rejser til udlandet med henblik på at studere eller deltage i officielle prøver, i form af relevant dokumentation med angivelse af tidsrummet og de(n) stat(er), hvor studierne skal gennemføres, eller prøverne afholdes, selv om kun den ene forælder har givet samtykke hertil.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Den anden forælders samtykke er påkrævet for at flytte et barn til en anden medlemsstat, når forældrene har fælles forældremyndighed.

Dermed udøver forældrene forældremyndigheden i fællesskab og ligeligt, uanset om forældrene var gift ved barnets fødsel (artikel 503, stk. 1, i den civile lovbog).

I tilfælde af skilsmisse har forældrene fælles forældremyndighed, medmindre andet bestemmes af retten. Hvis der foreligger gode grunde og under hensyntagen til barnets tarv, kan retten beslutte, at de ene af forældrene skal have eneforældremyndighed (artikel 397 og artikel 398, stk. 1, i den civile lovbog).

I henhold til artikel 30, stk. 1, litra b), i lov nr. 248/2005 skal den ledsagende forælder for enhver rejse foretaget af en mindreårig rumænsk statsborger uden for landet indgive en erklæring til grænsepolitiet fra den anden forælder om, at sidstnævnte giver sit samtykke til den mindreåriges rejse til udlandet i en periode på højst tre år regnet fra udstedelsesdatoen.

Erklæringen skal bekræftes i Rumænien af en notar og i udlandet af Rumæniens diplomatiske eller konsulære repræsentationer. Hvis erklæringer er udarbejdet af udenlandske myndigheder, skal de opfylde de lovfæstede betingelser for legalisering eller være forsynet med en apostille i overensstemmelse med konventionen om afskaffelse af kravet om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter, der blev vedtaget i Haag den 5. oktober 1961, med undtagelse af dem, der hidrører fra en stat, med hvilken Rumænien har indgået traktater, konventioner eller aftaler om gensidig retshjælp, på det civilretlige eller familieretlige område, som indeholder en undtagelse fra bekræftelse. Erklæringen skal udstedes til parterne i to eksemplarer, hvoraf det ene skal opbevares af den person, der ledsager den mindreårige, og den anden skal indsættes i den mindreåriges pas.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Når der opstår uenighed mellem forældrene om udøvelsen af deres rettigheder og opfyldelsen af deres forpligtelser som forældre, træffer værgemålsretten afgørelser, der tjener barnets tarv, efter at have hørt forældrene og på baggrund af en psykosocial rapport (artikel 486 i den civile lovbog). Den anden forælders samtykke til, at et barn rejser til udlandet, kan således erstattes af en retsafgørelse.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Hvis formålet med barnets rejse til en anden stat er at ændre barnets opholdssted, kræves samtykke fra den anden forælder, medmindre den forælder, der ønsker at flytte, har forældremyndigheden alene.

Den civile lovbog bestemmer således, at hvis udøvelsen af forældremyndighed eller rettigheder ændres, kan ændringen af barnets bopæl hos den forælder, som barnet bor sammen med, kun ske med samtykke fra den anden forælder. I tilfælde af uenighed mellem forældrene træffer værgemålsretten afgørelse (artikel 497 i den civile lovbog).

I lov nr. 248/2005 om ordningen for rumænske statsborgeres frie bevægelighed i udlandet sondres der ikke mellem midlertidig og permanent flytning.

I overensstemmelse med artikel 34 i regeringsbeslutning nr. 94/2006 om godkendelse af gennemførelsesbestemmelserne til lov nr. 248/2005 er standardformularer for de erklæringer, der kræves, for at den mindreårige kan få tilladelse til at forlade landet, fastsat ved en bestemmelse fra generalinspektøren for det centrale grænsepolitidirektorat.

Teksten til lov nr. 248/2005 findes her.

Relevante links

Standardformular til erklæring om en forælders samtykke til, at et mindreårigt barn forlader landet ledsaget af den anden forælder  PDF (100 Kb) ro

Standardformular til erklæring om forældrenes samtykke til, at et mindreårigt barn forlader landet ledsaget af en anden voksen  PDF (194 Kb) ro

Sidste opdatering: 14/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.