Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Hvis det udelukkende drejer sig om et kortvarigt ophold med henblik på f.eks. kortvarige kurser, familiebesøg, en lejr eller ferie osv. Det centrale er, at hverken barnet eller forældrene har til hensigt, at barnet skal have fast bopæl i den anden stat.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Når der er tale om en permanent flytning til udlandet.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Det er vigtigt at henvende sig til en værgemålsret (poručenský súd), der træffer afgørelse om det vigtige spørgsmål om forældremyndighed. Værgemålsretten kan navnlig give tilladelse til, at barnet flytter permanent til udlandet.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Se ovenfor. Der findes ingen sådanne formularer.

Sidste opdatering: 06/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.