Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

En forælder kan lovligt flytte et barn til et andet land uden den anden forælders samtykke, når sidstnævnte er blevet frataget forældremyndigheden eller sin kontraktsevne. Hvis en forælder er blevet frataget sin forældremyndighed eller kontraktsevne, har den anden forælder den fulde forældremyndighed (artikel 115 i loven om ægteskab og familieforhold (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih)).

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Begge forældres samtykke til flytning af barnet til et andet land er altid påkrævet, undtagen i tilfælde hvor den ene forælder har den fulde forældremyndighed.

I henhold til loven om ægteskab og familieforhold har faderen og moderen fælles forældremyndighed (artikel 4, stk. 3).

Forældrene udøver forældremyndigheden efter fælles overenskomst og i overensstemmelse med barnets tarv (artikel 113 i loven om ægteskab og familieforhold). Beslutninger om, i hvilket land et barn skal bo, er omfattet af udøvelsen af forældremyndigheden.

Hvis forældrene ikke er samboende og ikke begge er ansvarlige for omsorgen for og opfostringen af barnet, tager de begge efter fælles overenskomst og i overensstemmelse med barnets tarv (artikel 113, stk. 2, i loven om ægteskab og familieforhold) beslutning om spørgsmål, som har væsentlig indflydelse på barnets udvikling, f.eks. flytning af barnet til et andet land.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis forældrene ikke formår at nå til enighed om udøvelsen af forældremyndigheden, bistår et socialforvaltningscenter dem med at nå til enighed. Et socialforvaltningscenter bistår ligeledes forældrene med at nå til enighed, hvis de er uenige om spørgsmål, som har væsentlig indflydelse på barnets udvikling, og hvis de ikke er samboende og ikke begge er ansvarlige for omsorgen for og opfostringen af barnet.

Hvis forældrene selv med socialforvaltningscentrets mellemkomst er ude af stand til at blive enige om spørgsmål, som har væsentlig indflydelse på barnets udvikling, træffer retten afgørelse om spørgsmålet i en mindelig procedure på begæring af en af eller begge forældre. Begæringen skal ledsages af dokumentation fra et kompetent socialforvaltningscenter, hvoraf det fremgår, at forældrene med centrets mellemkomst har forsøgt at nå til enighed om udøvelsen af forældremyndigheden. Inden retten træffer sin afgørelse, påhviler det den at indhente en udtalelse om barnets tarv fra et socialforvaltningscenter. Retten tager ligeledes hensyn til barnets ønske, hvis barnet selv eller en person, som barnet har tillid til og selv har udvalgt, udtrykker et sådant ønske, under forudsætning af at barnet er i stand til at forstå betydningen og konsekvenserne af dette ønske.

Det ovenstående fremgår af artikel 113 i loven om ægteskab og familieforhold.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Hvis spørgsmålet om væsentlig indflydelse på barnets udvikling opstår i forbindelse med en midlertidig flytning af barnet, finder samme regler anvendelse på såvel den midlertidige flytning som en flytning af længere varighed.

Sidste opdatering: 05/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.