Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Hvis en af forældrene har forældreansvaret alene, omfatter forældreansvaret forælderens rettigheder og forpligtelser i forhold til dennes hjemmeboende børn. Hvis forholdet mellem forældrene går i stykker, er dette fuldkommen uafhængigt af forældremyndighed og samværsret.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Hvis forældrene har fælles forældreansvar, uanset hvem af forældrene der har samværsret, og hvem der har forældremyndigheden.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis der kræves samtykke fra den anden forælder, men forældrene er uenige, og den anden forælder nægter at give sit samtykke, skal flytningen godkendes af en retsmyndighed.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Reglerne for midlertidig flytning er ikke de samme som for permanent flytning. Med hensyn til at tage barnet til almindelige lægebesøg, på ferie eller lignende træffer den forælder, som barnet er hos på det pågældende tidspunkt, beslutningen, uanset om den pågældende har forældremyndigheden eller samværsret, idet samværstidspunkterne eller barnets besøg hos hver af forældrene respekteres. Kun vigtige beslutninger om barnets liv, f.eks. en permanent flytning, skal godkendes af indehaverne af forældreansvaret.

Sidste opdatering: 04/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.