Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Hvis to personer har fælles forældremyndighed over et barn, kræves der normalt en fælles beslutning i forbindelse med barnets personlige anliggender, herunder både vedrørende korte rejser til udlandet og permanent flytning. Hvis barnet kun bor hos den ene af de to forældre med fælles forældremyndighed, vil den forælder, som barnet bor hos, dog blive anset for at have ret til at beslutte, hvor barnet skal opholde sig i sin fritid, herunder under korte ophold i udlandet, så længe dette ikke strider mod barnets ret til samvær med den anden forældremyndighedsindehaver.

En forælder, der har forældremyndigheden over barnet alene, har ret til at tage barnet med sig på rejser til udlandet eller til at flytte permanent til udlandet med barnet uden den anden forælders samtykke. Den forælder, der har forældremyndigheden alene, skal dog tage hensyn til den anden forælders eventuelle samværsret. Den tilbageblevne forælder, som barnet har ret til samvær med, kan anmode om at få afgørelsen om samvær gennemtvunget i det land, barnet er flyttet til, hvis dette er muligt efter de dér gældende regler. Den tilbageblevne forælder kan også anmode om samvær efter Haagerkonventionen af 1980, hvis konventionen finder anvendelse i det land, som barnet bor i. Hvis en person, der er indehaver af forældremyndigheden alene, ikke efterkommer en afgørelse om samvær og dermed ikke opfylder barnets behov for en tæt og god kontakt med begge forældre, vil dette normalt få betydning for, hvordan en svensk ret bedømmer forældremyndighedsspørgsmålet i en eventuel efterfølgende retssag. Forældrene har således fælles ansvar for at sørge for, at samværet fungerer.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, kan forældre med fælles forældremyndighed træffe fælles beslutninger om anliggender vedrørende barnet, herunder om ophold i udlandet. Det følger også af svaret på spørgsmål 1, at der, selv hvis én af forældrene har forældremyndigheden alene, er visse situationer, hvor denne forælder skal tilpasse korte eller permanente ophold i udlandet til barnets ret til samvær med den anden forælder. At flytte et barn ulovligt kan udgøre en strafbar handling efter svensk ret.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, har én af forældrene i visse situationer ret til at træffe en beslutning alene vedrørende barnets anliggender. Denne mulighed er betinget af, at den anden indehaver af forældremyndigheden på grund af fravær, sygdom eller af anden årsag er forhindret i at være med til at træffe beslutninger, som kun vanskeligt lader sig udskyde. Beslutninger af afgørende betydning for barnets fremtid kan ikke træffes på denne måde, medmindre dette helt åbenbart er det bedste for barnet. Socialforvaltningen (socialnämnden) kan desuden træffe beslutning om psykiatrisk behandling eller psykologbehandling, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets tarv, også selv om kun én af forældrene giver sit samtykke hertil.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

Det samme gælder, hvis en af forældrene er indehaver af forældremyndigheden alene. Hvis barnet kun bor hos den ene af de to forældre med fælles forældremyndighed, vil den forælder, som barnet bor hos, blive anset for at have ret til at beslutte, hvor barnet skal opholde sig i sin fritid, herunder under korte ophold i udlandet (se svar på spørgsmål 1). Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, kan én af forældrene efter afgørelse truffet af socialforvaltningen tage barnet med til udlandet med henblik på psykiatrisk behandling eller psykologbehandling uden den anden forælders samtykke (se svar på spørgsmål 3).

Sidste opdatering: 04/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.