Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Βάσει της βελγικής νομοθεσίας, το δικαίωμα αλλαγής του τόπου κατοικίας ανήλικου τέκνου υπάγεται στο πεδίο της γονικής μέριμνας. Κατά συνέπεια, μόνον αυτός/-οί που ασκεί/-ούν τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου έχει/έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλει/-ουν τον τόπο κατοικίας του.

Οι γονείς, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, είτε ζουν δηλαδή υπό την ίδια στέγη είτε όχι, ασκούν καταρχήν τη γονική μέριμνα από κοινού προς το συμφέρον του τέκνου (πρβλ. άρθρα 373 και 374 του Αστικού Κώδικα).

Ωστόσο, αν γονείς έχουν χωρίσει, είναι δυνατόν να ζητηθεί από το δικαστήριο να υπάρξει παρέκκλιση από την αρχή της κοινής γονικής μέριμνας. Τούτο συνεπάγεται ότι η άσκησή της ανατίθεται αποκλειστικά σε έναν από τους δύο βάσει δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας στον οποίο ανατίθεται η αποκλειστική γονική μέριμνα μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέματα που υπάγονται σε αυτήν και κατά συνέπεια και για τον τόπο κατοικίας του τέκνου μπορεί λοιπόν να μετακινήσει το τέκνο σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Ωστόσο, ο γονέας από τον οποίο έχει αφαιρεθεί η κοινή γονική μέριμνα μπορεί να ζητήσει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο. Το δικαστήριο μπορεί όμως να εξαιρέσει από την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας ορισμένες αποφάσεις σχετικά με το τέκνο, για τις οποίες να απαιτείται η συναίνεση και του άλλου γονέα. Η επιλογή του τόπου κατοικίας του τέκνου μπορεί να αποτελεί μία από τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται από κοινού στο πλαίσιο της αποκλειστικής άσκησης της γονικής μέριμνας από έναν από τους δύο γονείς.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση δικαστικής απόφασης για την προστασία του τέκνου, με την οποία τροποποιούνται οι όροι άσκησης της γονικής μέριμνας, η εν λόγω απόφαση υπερισχύει. Έτσι, είναι δυνατόν κανένας από τους δύο γονείς να μην έχει το δικαίωμα να μετακινήσει το τέκνο σε άλλο κράτος.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν και οι δύο γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, για την αλλαγή του τόπου κατοικίας του τέκνου απαιτείται η συναίνεση και των δύο.

Όταν ένας από τους δύο γονείς ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα, με εξαίρεση όμως ορισμένες αποφάσεις, όπως είναι η επιλογή του τόπου κατοικίας του τέκνου, απαιτείται η συναίνεση και του άλλου γονέα. Ωστόσο, έναντι καλόπιστων τρίτων τεκμαίρεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των ασκούντων τη γονική μέριμνα όσον αφορά τον τόπο κατοικίας του τέκνου, αρμόδιο να επιτρέψει ή να αρνηθεί τη μεταφορά του τόπου κατοικίας σε άλλο κράτος είναι το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο.

Στο αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να προσφύγει εκ των προτέρων ένας γονέας που ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα για να αποτρέψει απόφαση που τον βρίσκει αντίθετο. Επίσης, ένας γονέας που ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα μπορεί να προσφύγει εκ των υστέρων στο δικαστήριο κατά απόφασης που έχει ήδη λάβει ο άλλος γονέας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όταν η γονική μέριμνα ανατίθεται σε έναν μόνο γονέα, μόνον ο κάτοχός της μπορεί να ταξιδέψει με το τέκνο στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου, αλλά που διαθέτει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μ’ αυτό, μπορεί να ταξιδέψει μαζί του στο εξωτερικό μόνον κατόπιν γραπτής συμφωνίας του κατόχου της γονικής μέριμνας ή ρητής άδειας του αρμόδιου δικαστηρίου.

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και το θέμα της κατοικίας του τέκνου δεν ρυθμίζεται από κάποια δικαστική απόφαση, ο κάθε γονέας μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με το τέκνο. Δεν δύναται όμως να αλλάξει τον τόπο κατοικίας του.

Τέλος, όταν η διαμονή του τέκνου ρυθμίζεται βάσει δικαστικής απόφασης, ο κάθε γονέας μπορεί να ταξιδεύει μ’ αυτό κατά την περίοδο που αυτό διαμένει μαζί του, εκτός εάν αυτό έχει απαγορευτεί ρητά από το δικαστήριο.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, όμως, ενδείκνυται ο γονέας που ταξιδεύει με το τέκνο να φέρει σχετική άδεια με την υπογραφή του άλλου γονέα για την αποφυγή τυχόν δυσκολιών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.