Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Όταν οι γονείς ασκούν το δικαίωμα επιμέλειας από κοινού και ο καθένας χωριστά, οφείλουν να αποφασίζουν από κοινού για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.

Όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί, μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τόπο διαμονής, την επιμέλεια και την προσωπική επικοινωνία με το παιδί και να ζητήσουν από το επαρχιακό δικαστήριο (rayonen sad) που έχει αρμοδιότητα στη διεύθυνση κατοικίας του παιδιού να εγκρίνει τη συμφωνία τους.

Όταν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά διευθετείται από το επαρχιακό δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα στη διεύθυνση κατοικίας του παιδιού, το οποίο αποφασίζει για τον τόπο διαμονής του παιδιού, την άσκηση της επιμέλειας και του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Είτε οι γονείς ασκούν το δικαίωμα επιμέλειας από κοινού, είτε το δικαστήριο έχει εγκρίνει συμφωνία, είτε έχει εκδώσει απόφαση με την οποία αναθέτει την άσκηση της επιμέλειας σε έναν μόνο γονέα και ορίζει ότι ο τόπος διαμονής του παιδιού πρέπει να είναι μ’ αυτόν τον γονέα, είναι απαραίτητη επίσης η συναίνεση του γονέα που δεν ασκεί το δικαίωμα επιμέλειας για τη μετακίνηση του παιδιού εκτός του εδάφους της Βουλγαρίας, συναίνεση η οποία πρέπει να δοθεί γραπτώς με συμβολαιογραφικά θεωρημένη υπογραφή του γονέα [άρθρο 76 σημείο 9 του βουλγαρικού νόμου για τα έγγραφα ταυτότητας (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)].

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς διαφωνούν σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα, για την επίλυση της διαφοράς εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 127α του Οικογενειακού Κώδικα (Semeen kodeks) (SK) και, αν διαφωνούν σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 127 παράγραφος 2 ή του άρθρου 59 του SK.

Όταν το δικαστήριο υποκαθιστά τη γονική συναίνεση για την έκδοση διαβατηρίου και τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα (ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού), πρέπει να υπάρχει ειδικά προστατευόμενο συμφέρον του παιδιού να μετακινηθεί σε άλλη χώρα η μετακίνηση αυτή, με τη σειρά της, επιτρέπεται μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα, και για συγκεκριμένη χώρα ή σειρά χωρών που καθορίζονται εκ των προτέρων (π.χ. κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή για απεριόριστο αριθμό ταξιδιών εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος αλλά και για συγκεκριμένες χώρες.

Σύμφωνα με δεσμευτικές οδηγίες για την ερμηνεία του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ερμηνευτική απόφαση αριθ. 1/2016, της 3ης Ιουλίου 2017, για την ερμηνευτική υπόθεση αριθ. 1 του πινακίου της γενικής συνέλευσης του αστικού τμήματος του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (varhoven kassatzionen sad) του έτους 2016, το δικαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει οριστικά τη γονική συναίνεση και να επιτρέψει μετακινήσεις χρονικά και εδαφικά απεριόριστες.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ο βουλγαρικός νόμος για τα έγγραφα ταυτότητας απαιτεί τη συναίνεση του γονέα που δεν συνοδεύει το παιδί στο ταξίδι, η οποία πρέπει να δίνεται με συμβολαιογραφική δήλωση, ανεξάρτητα από τις ειδικές περιστάσεις της μετακίνησης του παιδιού σε άλλη χώρα.

Η μετακίνηση αυτή μπορεί να είναι προσωρινή, και στη συνέχεια το παιδί να επιστρέφει στη Βουλγαρία χωρίς να μεταφέρει τη διαμονή του σε άλλη χώρα. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν για τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό για εκδρομή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς, σπουδές, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, περίθαλψη κ.λπ., το δικαστήριο εξετάζει τον λόγο της αίτησης. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων να κρίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένος και πραγματικός κίνδυνος για το παιδί, το δικαστήριο καθορίζει τις παραμέτρους της άδειας. Σε περιπτώσεις προσωρινών μετακινήσεων του παιδιού σε άλλη χώρα, είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματος του παιδιού να ταξιδέψει και του δικαιώματος του γονέα για προσωπική επικοινωνία με το παιδί και, ακόμη και αν υπάρξει τέτοια σύγκρουση, αν η μετακίνηση είναι προς το συμφέρον του παιδιού, ο θιγόμενος γονέας πρέπει να υπομείνει τον προσωρινό αυτό περιορισμό του δικαιώματός του.

Ο σκοπός της μετακίνησης μπορεί να είναι επίσης η αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού σε άλλη χώρα. Όταν το δικαστήριο εξετάζει θέματα που αφορούν τη μετακίνηση παιδιού σε άλλη χώρα και, επομένως, την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων ταυτότητας, δεν θα πρέπει να επιτρέπει η άδεια μετακίνησης να οδηγεί σε αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού, εκτός αν η αίτηση άδειας μετακίνησης συνοδεύεται από αίτηση αλλαγής του τόπου διαμονής του παιδιού. Ο καθορισμός του τόπου διαμονής του παιδιού αντικατοπτρίζει το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού να ενσωματωθεί σε οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και προϋποθέτει διαρκή εγκατάσταση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.