Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ο γονέας που δεν έχει τη συγκατάθεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση δικαστηρίου.

Εάν οι γονείς, κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν συμφωνήσουν σε κάποιο σημαντικό ζήτημα για το παιδί, ιδίως όσον αφορά τα συμφέροντα του παιδιού, το δικαστήριο αποφασίζει κατόπιν αίτησης ενός εκ των γονέων (άρθρο 877 του νόμου αριθ. 89/2012 «Αστικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε). Η μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα αντιμετωπίζεται ως σημαντικό ζήτημα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η μακροχρόνια μετακίνηση του παιδιού (δηλ. όχι για περιπτώσεις όπως είναι οι διακοπές) απαιτεί πάντα τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, εκτός αν ο συγκεκριμένος γονέας έχει απαλλαγεί από τη γονική μέριμνα πλήρως ή εν μέρει. Η συγκατάθεση των γονέων απαιτείται ανεξάρτητα από το κατά πόσον ένα δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί επί της γονικής μέριμνας (ρυθμίσεις για την παιδική φροντίδα) ή εάν δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για την παιδική φροντίδα. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ έγγαμων και άγαμων γονέων.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ο άλλος γονέας δεν δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνηση, η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να υποκατασταθεί από δικαστική απόφαση (άρθρο 877 του νόμου αριθ. 89/2012 «Αστικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όχι. Κατά κανόνα, η προσωρινή μετακίνηση του παιδιού, π.χ. για να περάσει τις διακοπές του με έναν από τους γονείς του, δεν αντιμετωπίζεται ως σημαντικό ζήτημα κατά την έννοια του άρθρου 877 του νόμου αριθ. 89/2012 «Αστικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.