Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας προβλέπει τη νόμιμη μετακίνηση του παιδιού από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού (child arrangements order) είναι δικαστική διαταγή που καθορίζει με ποιον πρέπει να ζει ή να περνά χρόνο το παιδί. Το άρθρο 13(2) του νόμου του 1989 για τα παιδιά (Children Act 1989) επιτρέπει σε πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού (που προηγουμένως ήταν γνωστή ως «διαταγή διαμονής και επικοινωνίας») να μετακινήσει το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα (π.χ. για διακοπές).

Η ρύθμιση αυτή συνάδει με το άρθρο 1(4) του νόμου του 1984 περί απαγωγής παιδιών (Child Abduction Act 1984), το οποίο ορίζει ότι ένα πρόσωπο δεν διαπράττει αδίκημα παίρνοντας μαζί του ή αποστέλλοντας το παιδί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν είναι πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού και η μετακίνηση διαρκεί λιγότερο από έναν μήνα.

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού, ο γονέας που έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί από το ΗΒ χωρίς την άδεια του άλλου γονέα. Ωστόσο, ο άλλος γονέας που δεν έχει τη γονική μέριμνα μπορεί να εμποδίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την περιοχή δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας αίτηση για έκδοση διαταγής απαγόρευσης της μετακίνησης. Μπορεί επίσης να γίνει προσφυγή στα δικαστήρια για έκδοση δικαστικής απόφασης για τη γονική μέριμνα. Ο όρος «γονική μέριμνα» ορίζεται στο άρθρο 3(1) του νόμου του 1989 για τα παιδιά.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Το άρθρο 13 του νόμου του 1989 για τα παιδιά ορίζει ότι, αν υπάρχει ισχύουσα διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού σε σχέση με κάποιο παιδί, κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το παιδί αυτό από το ΗΒ χωρίς τη γραπτή συναίνεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.

Επιπλέον, το άρθρο 1 του νόμου του 1984 περί απαγωγής παιδιών ορίζει ότι ένας γονέας (καθώς και συγκεκριμένα άλλα πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται το πρόσωπο που είναι κηδεμόνας του παιδιού, το πρόσωπο υπέρ του οποίου ισχύει διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού ή το πρόσωπο με το οποίο ζει το παιδί) διαπράττει αδίκημα (απαγωγή παιδιού) αν πάρει μαζί του ή αποστείλει το παιδί εκτός του ΗΒ χωρίς τη δέουσα συναίνεση (δηλαδή, τη συναίνεση της μητέρας του παιδιού και του πατέρα του παιδιού, αν αυτός έχει τη γονική μέριμνα —ή τη συναίνεση των συγκεκριμένων άλλων προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω).

Όταν δεν υπάρχει διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού, αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού, κανένα πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί αυτό δεν επιτρέπεται να το μετακινήσει από το ΗΒ χωρίς τη συναίνεση των άλλων δικαιούχων της γονικής μέριμνας ή την άδεια του δικαστηρίου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Γονέας υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού και ο οποίος επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το ΗΒ μπορεί νόμιμα να μετακινηθεί μαζί με το παιδί χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, αν έχει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα. Αν δεν δοθεί η συναίνεση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για άδεια μετακίνησης του παιδιού από την Αγγλία και την Ουαλία σε μόνιμη βάση [άρθρο 13(1) του νόμου του 1989 για τα παιδιά].

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και το οποίο επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το ΗΒ πρέπει να ζητήσει σχετική άδεια από το δικαστήριο, αν οποιοσδήποτε άλλος που έχει τη γονική μέριμνα αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του.

Στην Αγγλία και την Ουαλία το πρώτιστο κριτήριο και ο καθοριστικός παράγοντας στις υποθέσεις διεθνούς μετεγκατάστασης είναι πάντοτε η ευημερία του παιδιού. Οι δικαστές των οικογενειακών δικαστηρίων λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σε κάθε υπόθεση πριν από την έκδοση ανεξάρτητης απόφασης. Επιδιώκουν πρωτίστως να λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η ευημερία του παιδιού είναι πάντοτε το πρωταρχικό μέλημα του δικαστηρίου κατά την εκδίκαση υποθέσεων αυτού του είδους. Ο νόμος του 1989 για τα παιδιά προβλέπει εκ του νόμου προστασία για τη διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης από την Αγγλία και την Ουαλία.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω επισημαίνει τις διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη μετακίνηση παιδιού από το ΗΒ για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη ρύθμιση των θεμάτων διαβίωσης του παιδιού μπορεί να πάρει το παιδί στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την άδεια του άλλου γονέα για να πάρει μαζί του το παιδί για διακοπές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.