Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Γενικά, οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα, δηλαδή και οι δύο γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού και ομοφώνως, με γνώμονα τη συνολική ευημερία του παιδιού. Βασική αρχή είναι ότι οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα ισότιμα, δηλαδή έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα παιδιά τους. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει το δικαίωμα απόφασης για τον τόπο κατοικίας του παιδιού, όπως και για το αν θα ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Επομένως, αν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα, και οι δύο γονείς έχουν το ίδιο δικαίωμα να αποφασίσουν αν το παιδί μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη χώρα ή όχι. Ως εκ τούτου, κατά κανόνα, το παιδί δεν μπορεί να μετακινηθεί στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα, βασική αρχή είναι ότι απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν, κατά την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, οι γονείς αδυνατούν να συμφωνήσουν σε θέμα μείζονος σημασίας για το παιδί - συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού σε άλλο κράτος, εφόσον χρειάζεται - το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει στον ένα γονέα το δικαίωμα να αποφασίσει επί του θέματος.

Έτσι, αν ένας γονέας δεν συμφωνεί με τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, μολονότι είναι αναγκαίο, ο άλλος γονέας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να λάβει την άδεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να λάβει μονομερώς την απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει πρόσθετες υποχρεώσεις στον γονέα στον οποίο χορηγεί το δικαίωμα απόφασης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Αν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα ισχύει ο ίδιος κανόνας, ανεξάρτητα από τη διάρκεια ή το λόγο απόφασης για τον τόπο κατοικίας του παιδιού. Έως τον τερματισμό της από κοινού γονικής μέριμνας ή έως ότου το δικαστήριο χορηγήσει σε έναν γονέα το δικαίωμα να αποφασίσει για τον τόπο κατοικίας του παιδιού, και οι δύο γονείς εξακολουθούν να έχουν ίδιο δικαίωμα απόφασης σχετικά με την προσωρινή η μόνιμη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.