Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η επιμέλεια και η λήψη αποφάσεων που αφορούν το τέκνο ρυθμίζονται από τον νόμο για την επιμέλεια και τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Σε περίπτωση που μόνο ο ένας γονέας έχει την επιμέλεια, ο εν λόγω γονέας αποφασίζει για θέματα που αφορούν το τέκνο καθώς και τον τόπο κατοικίας του, και, ως εκ τούτου, μπορεί, κατά βάση, να μετακινήσει το τέκνο σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, είναι και οι δύο αρμόδιοι για τα καθήκοντα που είναι συνδεδεμένα με την επιμέλεια και λαμβάνουν αποφάσεις για το τέκνο από κοινού.

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση της εξουσίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με συγκεκριμένα καθήκοντα επιμέλειας σε έναν μόνο γονέα. Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει στην απόφαση επιμέλειας ότι μόνο ο ένας από τους γονείς θα μπορεί να αποφασίζει για τον τόπο κατοικίας του τέκνου.

Αν το δικαστήριο, στην απόφασή του, διέταξε ότι μόνο ένας κάτοχος της επιμέλειας μπορεί να ασκεί την εξουσία να αποφασίζει για τον τόπο κατοικίας του τέκνου, ο εν λόγω γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, κανένας από τους δύο γονείς δεν μπορεί ουσιαστικά να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Βλέπε επίσης την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν ένας γονέας δεν συναινεί να μεταβεί το τέκνο σε άλλο κράτος, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου για την έκδοση απόφασης.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες στη Φινλανδία σχετικά με την προσωρινή μετακίνηση, π.χ. για διακοπές, και δεν υπάρχουν έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη συναίνεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο ενδέχεται να περιέχει διατάξεις σχετικά με το αν ένας γονέας μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με το τέκνο κατά τη διάρκεια της εν λόγω επικοινωνίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.